این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  تحقیق درباره هرزنامه کاروفناوری هشتم

  تحقیق درباره هرزنامه کاروفناوری هشتم را از سایت نکس اسکرین دریافت کنید.

  ﮐﺎﺭﮐﻼﺳﯽ ﺻﻔﺤﻪ 46 ﭘﻮﺩﻣﺎﻥ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮑﯽ 1 ﮐﺎﺭﻭﻓﻨﺎﻭﺭﯼ  ﻫﺸﺘﻢ(هرزنامه چیست)

  ﮐﺎﺭﮐﻼﺳﯽ ﺻﻔﺤﻪ 46 ﭘﻮﺩﻣﺎﻥ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮑﯽ 1 ﮐﺎﺭﻭﻓﻨﺎﻭﺭﯼ ﻫﺸﺘﻢ ﺳﻮﺍﻝ : ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻫﺮﺯﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺟﺴﺖ ﻭﺟﻮ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﻼﺱ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻫﯿﺪ.

  کـــــارو فنــــــــــاورے قشــــــــــم

  کـــــارو فنــــــــــاورے قشــــــــــم ﮐﺎﺭﮐﻼﺳﯽ ﺻﻔﺤﻪ 46 ﭘﻮﺩﻣﺎﻥ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮑﯽ 1 ﮐﺎﺭﻭﻓﻨﺎﻭﺭﯼ  ﻫﺸﺘﻢ(هرزنامه چیست)

  ﮐﺎﺭﮐﻼﺳﯽ ﺻﻔﺤﻪ 46 ﭘﻮﺩﻣﺎﻥ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮑﯽ 1 ﮐﺎﺭﻭﻓﻨﺎﻭﺭﯼ

  ﻫﺸﺘﻢ ﺳﻮﺍﻝ :

  ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻫﺮﺯﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺟﺴﺖ ﻭﺟﻮ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ

  ﮐﻼﺱ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻫﯿﺪ. ﺟﻮﺍﺏ :

  ﻫﺮﺯﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ Spam ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ

  ﻭ ﻣﺰﺍﺣﻤﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺣﺎﻭﯼ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﻓﺮﯾﺒﻨﺪﻩ ﻭ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ

  ﻭﺍﺭﺩ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﭘﺴﺘﯽ ﺧﻮﺩ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﻣﺠﺬﻭﺏ ﺧﻮﺩ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺷﺨﺺ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ

  ﺁﻥ ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺳﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﭘﯿﺎﻡ ﻫﺎﯼ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻭ ﺑﯿﺸﺘﺮ.

  ﺍﯾﻦ ﭘﯿﺎﻡ ﻫﺎ ﻫﺮﺯ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﮑﺎﺕ

  ﺯﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮﺩ .

  -1 ﺭﻭﻯ ﻫﺮ ﻟﻴﻨﻜﻰ ﻛﻠﻴﻚ ﻧﻜﻨﻴﺪ.

  -2 ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺍﻳﻤﻴﻞ ﻧﺎﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻣﺸﻜﻮﻙ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪﻫﻴﺪ، ﺯﻳﺮﺍ ﺍﻳﻨﻜﺎﺭ

  ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﭘﻴﺎﻡ ﻫﺎﻯ ﻧﺎﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺷﻤﺎ

  ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺷﻮﺩ.

  -3 ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻭﺟﻪ ﺭﻭﻯ ﻟﻴﻨﻜﻬﺎ ﻭ ﺍﻳﻤﻴﻞ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﻓﺮﻳﺒﻨﺪﻩ ﻭ ﻏﻴﺮ

  ﻭﺍﻗﻌﻰ ﻭ ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ ﻛﻠﻴﻚ ﻧﻜﻨﻴﺪ.

  -4 ﺍﺯ ﺛﺒﺖ ﺍﻳﻤﻴﻞ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻭﺑﻼﮒ ﻭ ﺳﺎﻳﺘﻬﺎﻯ ﻏﻴﺮ ﺿﺮﻭﺭﻯ، ﺟﻬﺖ ﻋﻀﻮﻳﺖ

  ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻯ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺍﻳﻤﻴﻞ ﻫﺎﻯ ﻣﺰﺍﺣﻢ ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩﻯ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻥ

  ﺑﺎﺷﻴﺪ.

  -5 ﺍﺯ ﺛﺒﺖ ﺍﻳﻤﻴﻞ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺿﺮﻭﺭﻯ ﻭﺑﻼﮒ ﻭ ﺳﺎﻳﺘﻬﺎ ﺧﻮﺩ

  ﺩﺍﺭﻯ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

  -6 ﺍﮔﺮ ﻣﺠﺒﻮﺭﻳﺪ ﺍﻳﻤﻴﻞ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺻﻔﺤﻪ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻰ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ،

  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻳﻚ ﻋﻜﺲ ﻛﻢ ﺣﺠﻢ

  ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺩﻳﺪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪ

  ♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️.

  + نوشته شده در پنجشنبه پنجم آذر ۱۳۹۴ ساعت 11:8 توسط گروه آموزشی کارو فناوری قشم  |

  خانه آرشیو وبلاگ عناوین نوشته ها

  نوشته‌های پیشین

  آبان ۱۳۹۶ فروردین ۱۳۹۶ آذر ۱۳۹۵ مرداد ۱۳۹۵ تیر ۱۳۹۵ اسفند ۱۳۹۴ بهمن ۱۳۹۴ آذر ۱۳۹۴ آبان ۱۳۹۴ مهر ۱۳۹۴ تیر ۱۳۹۴ BLOGFA.COM

  منبع : karofanavariqeshm.blogfa.com

  در مورد هرزنامه در اینترنت جست و جو کنید و یافته های خود را در کلاس ارائه دهید. –

  در مورد هرزنامه در اینترنت جست و جو کنید و یافته های خود را در کلاس ارائه دهید.

  در مورد هرزنامه در اینترنت جست و جو کنید و یافته های خود را در کلاس ارائه دهید. ﮐﺎﺭﮐﻼﺳﯽ ﺻﻔﺤﻪ 46 ﭘﻮﺩﻣﺎﻥ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮑﯽ 1 ﮐﺎﺭﻭﻓﻨﺎﻭﺭﯼ ﻫﺸﺘﻢ(هرزنامه …

  ﮐﺎﺭﮐﻼﺳﯽ ﺻﻔﺤﻪ 46 ﭘﻮﺩﻣﺎﻥ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮑﯽ 1 ﮐﺎﺭﻭﻓﻨﺎﻭﺭﯼ ﻫﺸﺘﻢ ﺳﻮﺍﻝ : ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻫﺮﺯﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺟﺴﺖ ﻭﺟﻮ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﻼﺱ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻫﯿﺪ. ﺟﻮﺍﺏ :

  تحقیق دانش آموزی در مورد هرزنامه – دریافت فایل

  در مورد هرزنامه در اینترنت جست وجو کنید و یافته های خود را در کلاس ارائه دهید. جواب : هرزنامه یا Spam به نامه هایی می گویند که بیشتر جنبه تبلیغاتی …

  هرزنامه – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

  mail spam)، سو … همچون: هرزنامه instant messaging، هرزنامه گروه‌های خبری، هرزنامه موتورهای جستجو وب، … گوشی‌های همراه، هرزنامه در انجمن‌های اینترنتی، فکس‌های ناخواسته، هرزنامه در شبکه‌های …

  کار غیر کلاسی صفحه 26 کاروفناوری هشتم(شهروند … – همیار …

  کار غیر کلاسی صفحه ۲۶ کاروفناوری هشتم(شهروند الکترونیکی ۱) … در مورد هرزنامه در اینترنت جست وجو کنید و یافته های خود را در کلاس ارائه دهید. … گرچه این کلمه در رسانه‌های دیگری همچون: هرزنامه instant messaging، هرزنامه گروه‌های خبری، هرزنامه موتورهای جستجو وب، هرزنامه در بلاگ‌ها، هرزنامه در تبلیغات طبقه بندی شده …

  در مورد هرزنامه در اینترنت جست و جو کنید و یافته های خود را در …

  در مورد هرزنامه در اینترنت جست و جو کنید و یافته های خود را در کلاس ارائه دهید هرزنامه یا اسپم سوء استفاده کردن از سیستم انتقال پیام است(شامل اکثر وسایل انتشار …

  در مورد هرزنامه در اینترنت جست و جو کنید و یافته های خود را در …

  در مورد هرزنامه در اینترنت جست و جو کنید و یافته های خود را در کلاس ارائه دهید هرزنامه یا اسپم سوء استفاده کردن از سیستم انتقال پیام است(شامل اکثر …

  در مورد هرمه در اینترنت جست و جو کنید و یافته های خود را در …

  در مورد هرمه در اینترنت جست و جو کنید و یافته های خود را در کلاس ارائه دهید … و جوی وب، هرمه در پیام های گوشی های همراه ، هرمه در انجمن های اینترنتی، فکس های ناخواسته، هرمه …

  در مورد هرمه در اینترنت جست و جو کنید و یافته های خود را در …

  در مورد هرمه در اینترنت جست و جو کنید و یافته های خود را در کلاس ارائه دهید. هرمه یا اسپم سوء استفاده کردن از سیستم انتقال پیام است(شامل اکثر وسایل انتشار رسانه …

  فعالیتهای پودمان شهروند الکترونیک یک پایه هشتم

  سوال1 : در مورد هرزنامه در اینترنت جست وجو کنید و یافته های خود را در کلاس ارائه دهید. … درباره این پرسش در اینترنت جست و جو کنید و در مورد یافته های خود با هم کلاسی هایتان … جواب1 : هرزنامه یا اسپم پیام های تبلیغاتی مزاحم و گاه آلوده به برنامه های مخرب و … حال اگر شما این ایمیل ها را باز و یا پاسخ دهید فرستنده می داند که این یک ایمیل …

  هرزنامه (Spam) چیست؟ – سرزمین دانلود

  امروزه هرزنامه ها مانند سیلی عظیم، و با کپی های فراوان از پیامهای مشابه اینترنت را فرا … جستجو در پُست های شبکه های خبری، لیست ایمیلهای سرقت شده در اینترنت، و یا … این ایمیل پاسخ دهید، ولی به محض این که چنین کنید، فرستنده هرزنامه متوجه میشود که این … معمولا سرویس دهنده های ایمیل (مثل یاهو و جیمیل) در تنظیمات خود دارای قابلیت …

  اسپم یا هرزنامه چیست؟ – بلاگ ایران هاست

  اسپم یا جفنگ (به انگلیسی: Spam)، به معنای پیامی الکترونیکی است که بدون … در گذشته برای ارسال پلاک به پلاک تبلیغات مورد استفاده قرار می‌گرفت و همچنین … در اینترنت گسترش می‌یابند که در زیر به انواع هرزنامه های متعدد پرداخته ایم: … جستجو»، عملیات جستجو به منظور یافتن علامت «@» را که نشان‌دهنده یک …

  جواب فعالیت های درس 3 کار و فناوری هشتم – درس جو – انشا هوشمند

  پیشنهاد: استفاده از وای فای مزایا: وصل شدن به اینترنت به وسیله موبایل و رایانه و تبلت … در مورد هرمه در اینترنت جست و جو کنید و یافته های خود را در کلاس ارائه دهید.

  دورۀ اوّل متوسطه پايۀ هشتم – پایگاه کتاب های درسی

  با جست و جو در اینترنت، کتاب ها و منابع دیگر در خصوص جداول استاندارد ورق هاى فلزى … در مورد هرزنامه در اینترنت جست وجو کنید و یافته های خود را در کالس ارائه دهید.

  كار و فناوري هشتم.. ۹۷.pdf – سازمان آموزش و پرورش استثنایی

  های مورد نظر خود را که اهداف کتاب را پوشش دهد اجرا کنند و همراه با آموختن. شایستگی … پنجره و سازه. های فلزی کاربرد فراوان دارند. با جست. و جو در اینترنت، کتاب … اینترنت جست و جو کنید و یافته. های خود را درکالس ارائه دهید. از باز کردن هرزنامه ) spam.

  بایگانی‌های کار و فناوری هشتم – درس جو

  در مورد هرزنامه در اینترنت جست و جو کنید و یافته های خود را در کلاس ارائه دهید … جواب تمرین های درس چهارم کار و فناوری پایه هشتم پرسش در صورتی که طول و عرض طرح …

  به اینترنت در كلاس های درسِ خود, خوش آمد بگویید – ویستا

  این مقاله می‏خواهد در مورد مقدمات لازم برای بردنِ اینترنت به كلاس‏های درس و … پیدا نموده ، ارزش آن را ارزیابی كرده ، مبنای معلومات خود را بسازند ، و یافته‏های خود را با دیگران مطرح نمایند . … رایج و متداول آشنا كنید، راحت‏تر می‏توانید مقوله‏ی اینترنت را به آن‏ها آموزش دهید. … با وجود این ، خودِ عمل جست‏و‏جو در اینترنت می‏تواند آدم را مستأصل كند.

  دورۀ اوّل متوسطه پايۀ هشتم – رشد

  با جست و جو در اینترنت، کتاب ها و منابع دیگر در خﺼوص جداول استاندارد ورق هاى فلزى … در مورد هرزنامه در اینترنت جست وجو کنید و یافته های خود را در کالس ارائه دهید.

  تمامی محصولات،ابزارها و خدمات ارائه شده توسط گوگل – سئو روز

  Google AdSense: یکی از سروریس های ارائه شده توسط گوگل برای مکان یابی آگهی … سپس افراد متخصص در آن زمینه پاسخ مورد نظر را در اینترنت جستجو کرده و در … دانش آموزان می توانند به جای صرف زمان برای حضور یافتن در کلاس درس از این … در اینجا میتوانید عکس مورد نظر خود را بارگذاری کرده و جستجو را انجام دهید.

  بایگانی‌ها مقالات بازاریابی | صفحه ۳ از ۱۲ | شبکه پذیرش آگهی

  هزینه های نگهداری سیستم های تکنولوژیک خود را تا حد ممکن کاهش دهید. … ماه قبل از ارائه تولید کنید و در مدت زمان باقیمانده به خلاقیت در مورد تبلیغات بپردازید. … یا پست الکترونیکی اقدام و مصرف کننده با جستجو در فروشگاه های مجازی اقدام به انتخاب … در حالی که بازاریابی سنتی اساساً به یافتن مجموعه‌ی درستی از مشتریان توسط …

  منبع : srad.ir

  در مورد هرزنامه در اینترنت جست و جو کنید :: درسـ جو

  google-site-verification=rQ9e62XF2w2V-bEF7C6MmKj66jQkVKos_PdRFJ8iYNM google-site-verification=rQ9e62XF2w2V-bEF7C6MmKj66jQkVKos_PdRFJ8iYNM

  در مورد هرزنامه در اینترنت جست و جو کنید

  در مورد هرزنامه در اینترنت جست و جو کنید در مورد هرزنامه در اینترنت جست و جو کنید و یافته های خود را در کلاس ارائه دهید

  هرزنامه یا اسپم سوء استفاده کردن از سیستم انتقال پیام است(شامل اکثر وسایل انتشار رسانه ای، سیستم های تحویل دیجیتال) که به پیام های گروهی و ناخواسته اطلاق می گردد. بیشترین فرم شناخته شده هرزنامه:هرزنامه های پست الکترونیک است.

  گرچه این کلمه در رسانه های دیگر همچون هرزنامهinstant messaging، هرزنامه گروه های خبری، هرزنامه موتورهای جست و جوی وب، هرزنامه در پیام های گوشی های همراه ، هرزنامه در انجمن های اینترنتی، فکس های ناخواسته، هرزنامه در شبکه های اجتماعی و هرزنامه در شبکه های  اشتراک فایل هم دیده می شود.

  واژه اسپم یا هرزنامه عموما برای توصیف حجم زیادی از ایمیل ناخواسته ای به کار می رود که صندوق های پست الکترونیک کاربران اینترنتی را اشغال می کنند. آمارهای ارائه شده به مرور زمان تغییر کرده است، اما نشان می دهد که بیش از ۷۰ درصد از ترافیک ایمیل ها در حال حاضر مربوط به این دسته است. فرستادن هرزنامه همچنان به دلیل صرفه اقتصادی پایدار می ماند زیرا تبلیغ کنندگانهیچ هزینه ای صرف مدیریت لیست ایمیل هایشان نمی کنند و این کار را برای مسئول دانستن فرستندگان ایمیل سخت می کند.

  مطلب مرتبط:

  ایمیل‌های تبلیغاتی ناخواسته که از آن‌ها به عنوان اسپم یا هرزنامه نام برده می‌شود، ایمیل‌هایی بیهوده و آزار دهنده هستند. گاهی اوقات اسپم‌ها شامل پیشنهادهای جعلی هستند که فقط وقت و پول شما را از بین خواهند برد. برای توقف و محدود کردن اسپم‌ها شما می‌توانید پیشنهادی را که از طریق اسپم دریافت می‌کنید، همانند یک تماس تلفنی ناخواسته و نابجا، رد کنید.

  تحقیق در مورد هرزنامه در اینترنت

  تحقیق درباره هرزنامه در اینترنت

  تحقیق درباره چرا ایرانیان بنی عباس را به قدرت رساندند

  تحقیق درمورد هرزنامه

  تحقیق پایه هشتم در مورد هرزنامه در اینترنت

  جواب تمرین هرزنامه در اینترنت

  جواب در مورد هرزنامه در اینترنت جست و جو کنید و یافته های خود را

  در مورد هرزنامه در اینترنت تحقیق کنید

  در مورد هرزنامه در اینترنت جست و جو کنید

  در مورد هرزنامه در اینترنت جست و جو کنید و یافته های خود را

  مطلب با موضوع هرزنامه در اینترنت

  مطلب درباره هرزنامه در اینترنت

  هرزنامه در اینترنت

  هرزنامه در اینترنت جست و جو کنید و یافته های خود را در کلاس ارائه دهید

  پاسخ در مورد هرزنامه در اینترنت جست و جو کنید و یافته های خود را

  کاروفناوری پایه هشتم

  ۹۸/۰۷/۱۹ ۰ ۰ مسعود

  نظرات (۲)

  ۲۷ آبان ۹۹ ، ۰۶:۰۳ رضا

  ازتون درباره این مطلب خیلی تشکر میکنم

  ۳۱ فروردين ۰۰ ، ۱۷:۲۴

  کلاته

  سلام ممنون از اطلاعات دقیق و خوبتون کمک زیادی به من کرد ❤

  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.

  یک سایت کمک آموزشی برای دانش آموزان پایه دوم تا دوازدهم

  منوی اصلی خانه درباره من تماس با من طبقه بندی موضوعی

  پایه پنجم

  (۵۶)

  علوم پنجم

  (۲۴)

  هدیه پنجم

  (۹)

  مطالعات پنجم

  (۲۳)

  پایه ششم

  (۶۴)

  علوم ششم

  (۲۶)

  هدیه ششم

  (۱۵)

  مطالعات ششم

  (۲۳)

  پایه هفتم

  (۱۱۶)

  مطالعات هفتم

  (۲۷)

  علوم هفتم

  (۲۲)

  هدیه آسمانی هفتم

  (۱۵)

  کار و فناوری هفتم

  (۹)

  نگارش هفتم

  (۳۸)

  تفکر و سبک زندگی هفتم

  (۵)

  پایه هشتم

  (۱۴۶)

  مطالعات هشتم

  (۲۹)

  پیام های اسمانی هشتم

  (۲۷)

  علوم هشتم

  (۲۶)

  کار و فناوری هشتم

  (۱۵)

  تفکر و سبک زندگی هشتم

  (۱۴)

  انشاء هشتم

  (۳۵)

  پایه نهم

  (۱۷۰)

  مطالعات نهم

  (۳۷)

  پیام های اسمانی نهم

  (۳۱)

  کار و فناوری نهم

  (۲۵)

  علوم نهم

  (۲۵)

  آمادگی دفاعی نهم

  (۲۳)

  انشا پایه نهم

  (۲۹)

  پایه دهم

  (۳۶)

  انشاء دهم

  (۳۶)

  پایه یازدهم

  (۳۴)

  انشاء یازدهم

  (۳۴)

  پایه دوازدهم

  (۴۲)

  انشاء دوازدهم

  (۴۲)

  انشا انگلیسی

  (۵)

  انشا آزاد

  (۵) خلاصه آمار کلمات کلیدی

  انشا

  تحقیق درباره چرا ایرانیان بنی عباس را به قدرت رساندند

  جواب تمرین های علوم پنجم

  مطالعات9

  انشای پایه دوازدهم

  پاسخ علوم5

  پیام های آسمانی9

  انشای پایه یازدهم

  تحقیق علوم5

  تمرین علوم پنجم

  انشای پایه هشتم

  کاروفناوری9

  انشای پایه هفتم

  حل فعالیت علوم5

  نگارش هفتم

  علوم9

  مطالعات هشتم

  انشای پایه نهم

  انشای پایه دهم

  انشای فنی و حرفه ای دهم

  مثل نویسی

  پاسخ فعالیت علوم5

  مطالعات پنجم ابتدایی

  امادگی دفاعی9

  حل تمرین عدسی در ساعت سازی و طلافروشی

  علوم5ابتدایی

  پیام های آسمانی هشتم

  پیام های آسمانی8

  تفکر و سبک زندگی پایه هشتم

  علوم هشتم

  بایگانی دی ۱۳۹۸(۱۹۹) آذر ۱۳۹۸(۱۴۱) مهر ۱۳۹۸(۳۳۵) آخرین مطلب

  انشا در مورد صدای لالای مادر

  انشاپایه ی هفتم صفحه ۲۳آنچه درتصویرزیرمی بینیدبنویسید

  انشا در مورد خانه انشا در مورد عینک

  انشا درباره حیاط مدرسه

  انشا درباره روزی را که دوست دارم تکرار شود

  انشا درباره پاییز

  بازنویسی حکایت روزی در فصل بهاران باجمعی از دوستداران

  انشا پایه هفتم درمورد کلاغ

  انشا در مورد کفش پایه هفتم صفحه ۶۳

  پیوندهای روزانه انشا هشتم انشا دوازدهم انشا با موضوع خانه انشا درباره ناخن

  انشا مورد یک موش به خانه

  انشا قار قار کلاغ پیوندها

  منبع : darsjo.blog.ir

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مریم 5 ماه قبل
  0

  تحقیق درمورد هرزنامه

  طاها گودرزی 5 ماه قبل
  0

  تحقیق در مورد هرزنامه

  برای پاسخ کلیک کنید