این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  حذفیات کنکور انسانی

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  حذفیات کنکور انسانی را از این سایت دریافت کنید.

  فهرست حذفیات کنکور تیر ماه 1402 تمام گروه های آزمایشی

  فهرست حذفیات کنکور سراسری تجربی، ریاضی، انسانی، زبان و معارف و هنر 1402 کنکور نظام قدیم و جدید 3-3-6 جدول و لیست حذفیات دروس عمومی، اختصاصی آزمون ۱۴۰۲ سایت سنجش

  فهرست حذفیات کنکور سراسری تیر ماه تجربی – ریاضی – انسانی 1402

  ایران مشاوره ۵۹ نظرها

  سوالی دارید؟ با ما تماس بگیرید

  تماس با مشاوران متخصص کنکور از طریق تلفن ثابت از 8 صبح الی 12 شب حتی ایام تعطیل

  تماس از سراسر کشور : 9099071647

  در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت مشاوره نیم بها کلیک نمایید

  کنکور سراسری 1402 رقابتی بزرگ و حساس است که پیروزی در آن، مستلزم درنظر گرفتن فاکتورهای متعددی می باشد. طراحی یک برنامه ریزی درسی ایده آل مطابق با آخرین تغییرات منابع کنکور و بودجه بندی کنکور می تواند به طرز شگفت انگیزی در زمان مطالعاتی متقاضیان صرفه جویی نماید و تمرکز آن ها بر مفاهیمی که احتمال طرح سوال از آن ها وجود دارد را بیشتر کند.

  از آن جایی که هر ساله شاهد انتشار فهرست حذفیات کنکور گروه های آزمایشی مختلف از طریق سایت سازمان سنجش هستیم، متقاضیان می توانند با بررسی و مطالعه دقیق آن با آرامش، اطمینان خاطر و آمادگی بالاتری بر سر جلسه آزمون سراسری حضور پیدا نمایند و در دوران آماده سازی کنکور، زمان خود را صرف مطالعه حذفیات نکنند.

  طراحی سوال تستی و هرگونه اشاره مستقیم یا غیرمستقیم به مباحث حذف شده کنکور سراسری 1402، غیرمجاز و غیرقانونی خواهد بود.

  فهرست حذفیات کنکور سراسری 1402 – نظام جدید

  کاهش حجم دروس، صرفه جویی موثر در زمان، حذف زوائد و مطالب حاشیه ای کم اهمیت، بهبود شرایط تسلط بر منابع کنکور سراسری و… از جمله فواید مهم انتشار فهرست حذفیات کنکور سراسری محسوب می گردد. این فهرست هر ساله از طریق سایت sanjesh.org به منظور آشنایی شما با کلیات حذفیات و مفاهیم غیرمجاز جهت طراحی تست کنکور فراهم می گردد، با توجه به این که هنوز فایلی در خصوص مطالب حذفی کنکور 1402 منتشر نشده، اما در جداول زیر می توانید لیست حذفیات آخرین دوره را مشاهده نمایید. به محض انتشار این لیست توسط سایت فوق الذکر، مقاله به روزسانی خواهد شد.

  حذفیات کنکور سراسری ریاضی فیزیک 1402نام کتاب کد کتاب پایه تحصیلی – سال چاپ قسمت های حذفی

  هندسه 1 110213 دهم – 99 تمام مطالب بخش “خواندنی های کتاب”

  هندسه 2 111213 یازدهم – 1400

  هندسه 3 112213 دوازدهم – 1401

  حسابان 1 111214 یازدهم – 1400

  حسابان 2 112214 دوازدهم – 1401

  ریاضیات گسسته 112215 دوازدهم – 1401

  آمار و احتمال 111215 یازدهم – 1400

  فیزیک 1 110209 دهم – 1399

  تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانید ها، نتیجه فعالیت های تحقیقی، جدول ها، پیوست ها، واژه نامه ها، و اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از هدف اصلی تصویرند و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد.

  در ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺴـﻤﺖ ﻫـﺎی ﮐﺘـﺎب درﺳـﯽ، ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﻫـﺎﯾﯽ در آﻣـﻮزش و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺆاﻻت اﻟﺰاﻣﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﻫﻢ راﺳـﺘﺎ ﯾـﺎ ﻋﻤـﻮد ﺑـﺮ ﻫـﻢ ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ ﯾـﺎ ﮐﻠﯿـﮥ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﮥ ﺑﺮدار اﺳﺖ، ﺟﺰء اﻫـﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ درﺳـﯽ این کتاب نبوده و الزاما در طراحی از ان ها سوال طراحی نشود.

  براساس برنامه درسی تولید شده در سال تحصیلی 99 – 1401، (شرایط همه گیری کووید 19) و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر مطالعه آزاد بخش های زیر از کتاب جامعه شناسی 3 طرح سوال از مباحث زیر مجاز نیست:

  فصل اول:  بخش 6 – 1 و پرسش ها و مسلله ها مرتبط

  با آن در انتهای فصل

  فصل دوم: فصل 2 – 2 و 5 – 2 و پرسش ها و مسلله ها مرتبط

  با آن در انتهای فصل

  فصل سوم: صفحات 75 و 76 و پرسش ها و مسلله ها مرتبط

  با آن در انتهای فصل

  فصل چهارم: صفحات 92 تا 95 و پرسش ها و مسلله ها مرتبط

  با آن در انتهای فصل

  فصل پنجم: صفحات 141 تا 144 و پرسش ها و مسلله ها مرتبط

  با آن در انتهای فصل

  فیزیک 2 یازدهم – 1400

  تارﯾﺦ ﻋﻠﻢﻫﺎ، ﭘﺎﻧﻮﯾﺲﻫﺎ، ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻫﺎ، ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘـﯽ، ﺟﺪولﻫﺎ، ﭘﯿﻮﺳﺖﻫﺎ، واژهﻧﺎﻣﻪﻫﺎ، و اﻃﻼﻋﺎت و دادهﻫﺎی رﯾﺰ و ﺟﺰﺋﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮐـﻪ دور از ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮﻧﺪ، و ﻧﯿﺰ دادهﻫﺎی ﻣﻨـﺪرج در ﺑﺮﺧـﯽ از ﭘﺮﺳـﺶ ها و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺳﭙﺮدن آﻧﻬﺎ ﺿﺮورﺗﯽ ﻧﺪارد.

  در ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺴـﻤﺖ ﻫـﺎی ﮐﺘـﺎب درﺳـﯽ، ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﻫـﺎﯾﯽ در آﻣـﻮزش و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺆاﻻت اﻟﺰاﻣﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﻣﯿﺪان ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻫﻢ راﺳﺘﺎ ﯾﺎ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺣﻞ ﻣﺪارﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘـﻪ ای ﮐـﻪ در ﺣﻠﻘـﻪ ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ از ﺑـﺎﺗﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺴﺘﻦﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺴﺘﻦ ﻣﺘﻮاﻟﯽ و ﻣﻮازی ﺟﺰء اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ اﯾﻦ ﮐﺘـﺎب ﻧﺒـﻮده و اﻟﺰاﻣـﺎ در طراحی از ان ها سوال طرح نشود.

  فیزیک 3 112209 دوازدهم – 1401

  ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢﻫﺎ، ﭘﺎﻧﻮﯾﺲﻫﺎ، ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪﻫﺎ، ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫـﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘـﯽ، ﺟﺪولﻫﺎ، ﭘﯿﻮﺳﺖﻫﺎ، واژهﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت و دادهﻫﺎی رﯾﺰ و ﺟﺰﺋﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮐـﻪ دور از ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮﻧﺪ، و ﻧﯿﺰ دادهﻫﺎی ﻣﻨـﺪرج در ﺑﺮﺧـﯽ از ﭘﺮﺳـﺶ ﻫﺎ و

  ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺳﭙﺮدن آﻧﻬﺎ ﺿﺮورﺗﯽ ﻧﺪارد.

  در ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺴـﻤﺖ ﻫـﺎی ﮐﺘـﺎب درﺳـﯽ، ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﻫـﺎﯾﯽ در آﻣـﻮزش و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺆاﻻت رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﻫﻢ راﺳﺘﺎ ﯾﺎ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﻠﯿﮥ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در آنﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﮥ ﺑﺮدار اﺳﺖ، ﺟﺰء اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﺒـﻮده

  و اﻟﺰاﻣﺎ در ﻃﺮاﺣﯽ از آﻧﻬﺎ ﺳﻮال ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺸﻮد.

  حذفیات کنکور سراسری علوم تجربی 1402 نام کتاب کد کتاب پایه تحصیلی – سال چاپ قسمت های حذفی

  ریاضی 2 111211 یازدهم – 1400 تمام مطالب بخش “خواندنی های کتاب”

  ریاضی 3 112211 دوازدهم – 1401 تمام مطالب بخش “خواندنی های کتاب”

  زیست شناسی 1 110216 دهم – 98

  مطالبی که با عنوان “بیشتر بدانید” و “واژه شناسی”

  پرسش های عددی و محاسباتی به هر شکل و در هر سطحی

  منبع مطلب : iranmoshavere.com

  حذفیات کنکور ۱۴۰۲

  در این مقاله حذفیات کنکور ۱۴۰۲ بررسی و لیست اعلام شده سازمان سنجش حذفیات آزمون تجربی، ریاضی و انسانی به همراه مشاوره برای داوطلبان کنکور سراسری ارائه شده است.

  حذفیات کنکور ۱۴۰۲

  فهرست حذفیات کنکور سراسری هر ساله از سوی سازمان سنجش برای کاهش استرس و دغدغه داوطلبان ارائه می شود تا این افراد بتوانند با اطلاع از حذفیات منابع آزمون ۱۴۰۲ به مطالعه دقیق کلیه مباحث کنکور بپردازند و با آمادگی بیشتری در جلسه آزمون سراسری شرکت نمایند. لیست این حذفیات برای کنکور نوبت دی و تیر ماه توسسط سایت سنجش در تاریخ 24 آذر ماه منتشر شد.

  برای مشاوره حذفیات منابع کنکور سراسری ۱۴۰۲

  برای مشاوره حذفیات منابع کنکور سراسری ۱۴۰۲

  متقاضیان نظام قدیم و جدید ثبت نام کنکور می توانند در مهلت تعیین شده با ورود به سایت سنجش نام نویسی خود را انجام دهند و سپس با اطلاع از زمان برگزاری آزمون سراسری می توانند با بهره گیری از فرصت ایجاد شده به مطالعه منابع مفید و معتبر کنکور تجربی، ریاضی و انسانی پرداخته و خود را برای حضور در جلسه کنکور آماده نمایند.

  لیست حذفیات کنکور توبت اول و دوم 1402 منتشر شد.

  برای دریافت لیست حذفیات کنکور سراسری 1402 کلیک کنید.

  همچنین برای رفاه و مساعدت حال داوطلبان لیستی از سوی سازمان سنجش تحت عنوان فهرست حذفیات کنکور سراسری که شامل حذف برخی از صفحات، پاراگراف ها و یا پاورقی کتاب های درسی می باشد؛ منتشر می شود و متقاضیان می توانند با مطالعه دقیق این لیست اعلام شده از حذفیات بخش های هر یک از کتاب های درسی با خبر شوند.

  جهت برنامه ریزی دقیق برای مطالعه تمامی منابع کنکور سراسری ۱۴۰۲ تصمیم داریم توضیحاتی را در خصوص حذفیات آزمون ریاضی، تجربی و انسانی ارائه دهیم تا شما داوطلبان بتوانید با آمادگی کامل و به دور از استرس در جلسه کنکور حاضر شوید.

  فهرست حذفیات منابع کنکور ۱۴۰۲

  داوطلبانی که قصد شرکت در کنکور سراسری را دارند قبل از هر چیزی می بایست از فهرست منابع نظام جدید مطلع شوند. سازمان سنجش هر ساله در اطلاعیه ای اقدام به انتشار فهرست حذفیات کنکور سراسری می نماید و در آن اعلام می کند از کدام بخش از کتاب هیچ سوالی طراحی نمی شود.

  بنابراین داوطلبان با اطلاع از حذفیات بخش های هر یک از کتاب درسی خود می توانند با برنامه ریزی دقیق خود را برای شرکت در آزمون 1402 بعد از نام نویسی در زمان ثبت نام کنکور سراسری آماده نمایند. پیشنهاد می کنیم عضو کانال تلگرام و اینستاگرام آزمون سراسری باشید تا از حذفیات کنکور ۱۴۰۲ که شامل برخی از صفحات، پاراگراف ها و یا پاورقی کتاب های درسی از کنکور می باشد، مطلع شوید.

  عنوان لینک دانلود

  حذفیات کنکور سال 1402

  دانلود فایلفهرست حذفیات منابع کنکور مربوط به سال 1402 می باشد و بروزرسانی شده است.

  علاقمندان به ثبت نام در کنکور تجربی، ریاضی و انسانی می توانند با مطالعه مقاله زیر از مهلت ثبت نام و نیز نحوه نام نویسی خود در این آزمون مطلع شده و در زمان اعلام شده از سوی سازمان سنجش فرم اینترنتی ثبت نام خود را تکمیل نمایند.

  بیشتر بخوانید: ثبت نام کنکور سراسری 1402

  فهرست حذفیات منابع کنکور ریاضی ۱۴۰۲

  کنکور ریاضی یکی از 5 گروه آزمایشی آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ می باشد که در دو نوبت دی و تیر ماه بر گزار می شود و داوطلبان لازم است در مهلت تعیین شده برای پاسخ گویی به سوالات اختصاصی آزمون ریاضی شامل ریاضیات، فیزیک و شیمی پاسخ دهند. دروس عمومی از کنکور ریاضی سال جاری حذف شده و این دروس به صورت سوابق تحصیلی در نمره کل آزمون ریاضی تاثیر گذار است؛ لذا متقاضیان می توانند تنها به مطالعه منابع کنکور ریاضی 1402 بپردازند.

  دروس اختصاصی رشته ریاضی فیزیک

  نام کتاب  کد کتاب پایه تحصیلی  سال چاپ حذفیات

  فیزیک 1 110209 دهم 1399 تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانید ها، نتیجه فعالیت های تحقیقی

  ، جدول ها ، پیوست ها، واژه نامه ها ، و اطلاعات و داده های ریز و جزئی که

  تصاویر دور از هدف اصلی تصویرند و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها

  و مسایل که به ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد.

  ادامه فیزیک 1 110209 دهم 1399 در بسیاری از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزشیابی بیان شده است که در طراحی سوالات و الزاما رعایت می شوند. مانند بررسی حالت هایی که نیرو ها هم راستا یا عمود بر هم نیستند یا کلیه حالت هایی که در آن ها نیاز به تجزیه بردار است. جز اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی از آنها سوال طراحی نشود.

  براساس برنامه درسی تولید شده در شرایط قرمز همه گیری کووید 19 برای سال تحصیلی 1399-1400 و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اام مطالعه آزاد بخش هایی از کتاب های درسی، طرح سوال از مباحث زیر مطالبق با برنامه وضعیت قرمز) مجاز نیست.

  -فصل 1: بخش 1 - 6 و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل.

  - فصل 2: بخش 2-2  و 2-5 و پرسش ها و مسئله ها ی مرتبط با آن در انتهای فصل

  -فصل 3: صفحات 75و 76یازده ) و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل

  -فصل 4 صفحات 92 تا 95 ( انبساط سطحی و حجمی و انبساط غیر عادی آب ) بخش 4-5 و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آنها در انتهای فصل .

  -فصل 5: صفحات 1401 تا 144 ( ماشین های گرمایی برون سوز و درون سوز ) بخش 8-5 و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن ها در انتهای فصل

  فیزیک 2 111209 یازدهم 1400 تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانید ها، نتیجه فعالیت های تحقیقی

  ، جدول ها ، پیوست ها، واژه نامه ها ، و اطلاعات و داده های ریز و جزئی که

  منبع مطلب : www.heyvagroup.com

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 5 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید