این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  دانشگاه یعنی جایی که کلاس دوم

  دانشگاه یعنی جایی که کلاس دوم را از این سایت دریافت کنید.

  معنی دانشگاه

  معنی واژهٔ دانشگاه در لغت‌نامه دهخدا به فارسی، انگلیسی و عربی از واژه‌یاب

  دانشگاه

  لغت‌نامه دهخدا

  دانشگاه . [ ن ِ ] (اِ مرکب ) دانشگه . محل دانش . جای دانش . جای علم . || اصطلاحاً مؤسسه ای که تعلیم درجات عالیه ٔ علوم و فنون و ادبیات و فلسفه و هنر کند. این کلمه بجای اونیورسیته بکار رفته است . دانشگاه شعبه هایی بنام دانشکده خواهدداشت و هر دانشکده جای تعلیم رشته ای از رشته های علمی یا فنی یا ادبی یا فلسفی و یا هنری خواهد بود. در ایران صرف نظر از مدارس قدیم که همه نوع تعلیم از فروترین تا برترین درجات در آنها داده میشد و برخی از آنها در تاریخ تعلیم و تربیت در قرون مختلفه بنام بوده است ، سابقه ٔ تأسیس دانشگاه 1313 هَ . ش . می رسد که دانشگاه تهران بنیاد نهاده شده است . و هم اکنون جز از تهران در شهرهای اصفهان و تبریز و شیراز و مشهد و اهواز نیز دانشگاه هست و ما فهرست وار به تشکیلات و تاریخ تأسیس هرکدام و اینکه هر یک مشتمل بر چند دانشکده هستند اشاره می کنیم :

  دانشگاه تهران - دانشگاه تهران در سال 1313 هَ . ش . بموجب «قانون تأسیس دانشگاه » مصوب هشتم خرداد 1313 ایجاد گردید و در این تاریخ از مدارس عالی که در آن هنگام وجود داشت (مانند دارالمعلمین عالی ، مدرسه ٔ حقوق و علوم سیاسی ، مدرسه ٔ عالی طب ) دانشگاه تهران تشکیل شد و بسرعت اجزاء مختلف آن ایجاد گردید. با این تعبیر میتوان قدیمترین تاریخ تأسیس بعضی از شعب منضم شده به دانشگاه تهران را سال 1268هَ . ق . (1231 هَ . ش .) که سال تأسیس مدرسه ٔ دارالفنون بر اثر مساعی میرزا تقی خان امیرکبیر باشد، دانست . دارالفنون دارای شعب متعدد از قبیل طب ، فنون نظامی ، ریاضیات ، ادبیات ، موسیقی و رشته های دیگر علوم و فنون بود.

  رشته ٔ طب بر اثر توسعه ٔ سازمان آن بعدها از دارالفنون جدا و بنام مدرسه ٔ عالی طب و داروسازی موسوم شد. همچنین رشته های فنون نظامی نیز از دارالفنون جدا شد و بوزارت جنگ ملحق گردید. البته در آن زمان در نقاط مختلف کشور مدارس قدیمه ای وجود داشت که در آنها علوم اسلامی و بسیاری ازمباحث مربوط بعلوم عقلی و نقلی تدریس میشد. قدیمترین تاریخ تأسیس این مدارس و دارالعلمها در ایران قرن چهارم هَ . ق . (قرن دهم م .) است . مجموعه ٔ این مدارس و ایجاد مدارس عالی دیگری که در شرایط زمان تأسیس آنها را ایجاب میکرد و لزوم وحدت و تمرکز اداره ٔ این مدارس عالی سبب شد که وزارت فرهنگ بترتیبی که در کشورهای مترقی معمول است طرح دانشگاهی بریزد و قانون آنرا در هشتم خرداد1313 به تصویب برساند. اینک متن قانون تأسیس دانشگاه که در جلسه ٔ هشتم خرداد 1313 از تصویب مجلس شورای ملی گذشته است :

  «ماده ٔ اول - مجلس شورای ملی بوزارت معارف اجازه میدهد مؤسسه ای بنام دانشگاه برای تعلیم درجات عالیه ٔ علوم و فنون و ادبیات و فلسفه در طهران تأسیس نماید.

  ماده ٔ دوم - دانشگاه دارای شعب ذیل است که هر یک از آنها موسوم بدانشکده خواهد بود:

  1- علوم معقول و منقول . 2- علوم طبیعی و ریاضی . 3- ادبیات و فلسفه و علوم تربیتی . 4- طب و شعب و فروع آن . 5- حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی . 6- فنی .

  دانشسراهای عالی و مدارس صنایع مستظرفه ممکن است از مؤسسات دانشگاه محسوب شوند و نیز ممکن است مدارس و مؤسسات دیگری لدی الاقتضاء بدانشگاه منضم گردد.

  ماده ٔ سوم - رئیس دانشگاه در آغاز افتتاح بر حسب پیشنهاد وزیر معارف بموجب فرمان همایونی تعیین و بعدها بر طبق ماده ٔ 14 بموجب پیشنهاد شورای دانشگاه و موافقت وزیر معارف بموجب فرمان همایونی منصوب خواهد شد.

  اداره کردن دانشگاه بعهده ٔ رئیس است . معاون دانشگاه و رؤساء و معاونین و استادان دانشکده ها بر حسب پیشنهاد رئیس دانشگاه از طرف وزیر معارف منصوب میشوند. سایر مستخدمین بر طبق مقررات این قانون از طرف رئیس دانشگاه تعیین میگردند.

  تبصره ٔ 1- مدت خدمت رئیس دانشگاه و رؤسای دانشکده ها سه سال است . بعد از انقضاء این مدت ممکن است مجدداً انتخاب شوند.

  تبصره ٔ 2- رئیس دانشگاه مجاز است علماء و دانشمندان مملکتی و خارجی را بر حسب پیشنهاد شورای دانشگاه و تصویب وزیر معارف بعضویت افتخاری دانشگاه بپذیرد.

  ماده ٔ چهارم - شورای دانشگاه از اشخاص ذیل تشکیل میشود:

  رئیس دانشگاه که سمت ریاست شوری را خواهد داشت . معاون . رؤسای دانشکده ها. لااقل یکنفر استاد از هر یک از دانشکده ها.

  ماده ٔ پنجم - وظایف شورای دانشگاه به قرار ذیل است :

  تعیین شرایط ورود محصل بدانشگاه . تدوین دستور تحصیلات دانشکده . تعیین شرایط گرفتن درجه و تصدیقنامه و دیپلم . تهیه ٔ نظامنامه های لازم جهت انتخابات و پیشرفت کار دانشکده ها. اظهار نظر در مورداشخاصی که بسمت استاد و دانشیار از طرف شورای هر دانشکده پیشنهاد شده اند. پیشنهاد هر اقدامی که موجب ترقی و اصلاح کار دانشگاه باشد. معاونت و کمک فکری با رئیس دانشگاه .

  ماده ٔ ششم - هر یک از دانشکده ها دارای شورائی خواهد بود مرکب از معاون و استادان در تحت ریاست رئیس دانشکده . وظایف و تشکیلات شورای مزبور بموجب نظامنامه ای خواهد بود که از تصویب شورای دانشگاه گذشته باشد.

  ماده ٔ هفتم - دانشگاه دارای شخصیت حقوقی میباشد و نمایندگی آن بعهده ٔ رئیس است و از لحاظاداری و مالی دانشگاه مستقل و تحت مسئولیت مستقیم وزیر معارف خواهد بود.

  ماده ٔ هشتم - دانشگاه میتواند در مقابل امور علمی و فنی که اشخاص و مؤسسات غیررسمی رجوع مینمایند بر طبق نظامنامه ٔ مخصوص حق الزحمه دریافت دارد وجوهی که از این راه عاید میشودو همچنین اعانه هائی که اشخاص مختلف میدهند و عایدات دیگر باستثناء حقوقی که از محصلین دریافت میشود بحساب جداگانه در تحت نظر رئیس دانشگاه جمعآوری و با تصویب وزیر معارف بمصارفی که در شورای دانشگاه پیشنهادمیشود خواهد رسید و وزارت معارف در حساب آن حق نظارت خواهد داشت .

  تبصره - هدایائی که اشخاص یا مؤسسات بعنوان وقف و امثال آن جهت امر خاص بدانشگاه تقدیم میکنند اداره ٔ آنها با دانشگاه است . این قبیل عایدات باید مطابق میل هدیه کنندگان صرف شود و تبدیل آن بمصرف دیگر جایز نیست . صورت عایدات و مخارج همه ساله بوزارت اوقاف تقدیم خواهد شد. دانشگاه در رد و قبول هدایای مذکور آزاد است .

  ماده ٔ نهم - فارغ التحصیلهای دانشکده ها که برحسب مقرراتی که با موافقت نظر وزارت معارف وضع خواهد شد لااقل بدرجه ٔ اجازه ٔ معلمی (لیسانس ) نائل می شوند و ازحقوق و امتیازات قانون تربیت معلم مصوب 19 اسفند 1312 استفاده خواهند کرد.

  ماده ٔ دهم - معلمین دانشگاه بطبقات سه گانه ٔ ذیل تقسیم میشوند:

  منبع : www.vajehyab.com

  درس سیزده فارسی دوم ابتدایی

  درس سیزده فارسی دوم ابتدایی برای دانش آموزان کلاس دوم ابتدایی از کتاب فارسی دوم دبستان به منظور آموزش درس فارسی دوم ابتدایی

  دوم ابتداییفارسی دوم

  درس سیزده فارسی دوم ابتدایی

  By Admin Last updated مهر 12, 1398

  0Share

  عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید :

  متن درس سیزده فارسی دوم ابتدایی

  1 جلب توجه دانش آموزان به کشور ایران و جاهای دیدنی آن مانند مناظر طبیعی، آثار باستانی، زیارتگاه ها و… می باشد.

  2 تقویت حسّ وطن دوستی و عشق ورزیدن به ایران و افتخار به سرزمین آبا و اجدادی

  @[email protected]#=img=#

  جزوه کاربرگ املای دوم درس به درس

  مشاهده

  3 تقویت حسّ حفظ وطن و دفاع از آن در برابر دشمنان و بیگانگان

  4 آشنایی با بناها و آثار باستانی ایران که نشانهٔ تمدن کهن ایران زمین می باشد.

  5 آشنایی دانش آموزان با تنوع آب و هوایی ایران که موجب پیدایش مناظر متناسب با آن آب و هواست، مانند

  آب و هوای کوهستانی شمال غرب کشور با کوه های سر به فلک کشیده، آب و هوای معتدل شمال و جنوب کشور کناره های دریاهای خزر، عمان و خلیج فارس مناطق کویری، مرکز و شرقی کشور.

  روش تدریس: نمایشی، پرسش و پاسخ منظور از روش نمایشی استفاده از تصاویر مربوط به مناطق، مناظر و آثار باستانی ایران می باشد که زمینهٔ بحث و گفت وگو را در کلاس ایجاد کند.

  فعالیت ها درس سیزده فارسی دوم ابتدایی:

  1 درست، نادرست: ارزیابی از درک مطلب درس2 گوش کن و بگو:

  تقویت مهارت گوش کردن، سخن گفتن و ارزیابی از درک مطلب درسی

  3 واژه سازی: گسترش واژگان با استفاده از پسوند گاه مانند: آرامگاه، زیارتگاه، نمایشگاه، دانشگاه، آزمایشگاه، پرورشگاه، زیستگاه، پژوهشگاه. در این تمرین،گاه به معنی مکان می باشد.4 بیاموز و بگو: در این فعالیت دانش آموزان با نشانهٔ (ان) به عنوان یکی از نشانه های جمع بستن در زبان فارسی، آشنا می شوند.

  از این نشانه ها بیشتر برای جمع بستن اسم انسان، جانوران و گیاهان استفاده می شود. مانند مردان، زنان، کودکان، درختان،

  گیاهان، گوسفندان و … . (ان) بعد از (ها) پرکاربردترین نشانهٔ جمع در زبان فارسی است.

  5 پیدا کن و بگو: هدف این فعالیت تقویت مهارت خواندن، سخن گفتن و املا، با پیدا کردن کلمه هایی که(ان) و (ها) دارند،

  مانند دیدنی ها، کوه ها، دریاها و همچنین مردان، زنان و دشمنان است.

  6 فکر کن و بگو: هدف این فعالیت، تقویت تفکر و مهارت سخن گفتن با استفاده از سؤال هایی است که در ارتباط با سفر می باشند. (پاسخ های واگرا)7 بازی: هدف این فعالیت ایفای نقش با استفاده از کارت واژه هایی است که بین دانش آموزان توزیع می شود.

  همچنین این فعالیت موجب شاداب سازی فضای عاطفی کلاس و دانش آموزان می گردد

  درس سیزده نوشتاری دوم ابتدایی

  صفحه اول درس سیزده نوشتاری دوم ابتدایی:

  تمرین 1: رجوع کنید به تمرین 1 درس اول.

  تمرین 2: هدف این فعالیت تقویت مهارت واژه سازی با حروف درهم ریخته و تقویت املا می باشد.

  مانند: شیراز، اصفهان، کرمان، سنندج

  تمرین 3: هدف از این فعالیت تقویت مهارت املا نویسی و جمله سازی با استفاده از واژه هایی است که پسوند گاهدارند.

  مانند: زیارتگاه، آموزشگاه، آزمایشگاه

  تمرین 4: هدف این فعالیت تقویت مهارت انشانویسی و تقویت حس میهن دوستی می باشد.

  صفحۀ دوم درس سیزده نوشتاری دوم ابتدایی:

  تمرین 1: رجوع کنید به تمرین 1 درس اول.

  تمرین 2: هدف این فعالیت تقویت مهارت واژه سازی و املا با استفاده از جدول پیش بینی شده می باشد. مانند:

  دشمن ها،جنگل ها، دانش ها، دانشگاه

  تمرین 3: هدف این فعالیت تقویت مهارت املانویسی و جمله سازی با استفاده از معانی واژه های پیش بینی شده است. مانند:

  پناهگاه، جایی است که در آن پناه می گیرند.

  گردشگاه، جایی است که در آن گردش می کنند.

  ورزشگاه، جایی است که در آن ورزش می کنند.

  کارگاه، جایی است که در آن کار می کنند.

  تمرین 4: هدف این تمرین تقویت مهارت نوشتن با استفاده از چیزهایی است که آنها را خوانده و یا دیده است.

  صفحۀ سوم درس سیزده نوشتاری دوم ابتدایی:

  تمرین 1: هدف این تمرین تقویت مهارت خواندن و املانویسی با استفاده از کلمه هایی است که حروف چسبان دارند.

  مانند: جنگل، کنیم، حمله، قسمت، شهر، مشهد

  تمرین 2: هدف تقویت مهارت نوشتن از طریق مرتب کردن واژه ها از کوچک به بزرگ است.

  مانند: کشور، شهر، روستا

  قطار، اتوبوس، دوچرخه

  دریا، رود، جوی

  تمرین 3: هدف این فعالیت آشنایی با تقویم و ایام سرنوشت ساز و مهم تاریخ ایران در بهمن ماه است.

  تمرین 4: هدف این فعالیت تقویت مهارت نگارش و انشانویسی دربارهٔ مکان هایی است که به آنجا سفر کرده اند (گزارش نویسی،

  خاطره نویسی و یا توصیفی).

  صفحۀ چهارم درس سیزده نوشتاری فارسی دوم ابتدایی:

  تمرین 1: تقویت مهارت نوشتن با استفاده از کلمه های جدید کتاب علوم

  تمرین 2: تقویت مهارت خواندن، نوشتن و املانویسی با استفاده از کلمه های جمع  با ان یا ها

  مانند: کوه ها، دشت ها، دریاها، جنگل ها و همچنین مردان، زنان، دشمنان و …

  تمرین 3: هدف این تمرین تقویت مهارت نوشتن و کامل کردن جدول با استفاده از مکان های مختلف مربوط به شهرهای اصفهان و مشهد می باشد.

  تمرین 4: هدف این تمرین بسط و گسترش اطلاعات ایران شناسی دانش آموزان دربارهٔ جاهای دیدنی ایران، علاوه بر آنچه در درس آمده است، می باشد.

  صفحۀ پنجم درس سیزده نوشتاری دوم ابتدایی:

  تمرین 1: رجوع کنید به تمرین 1 صفحهٔ پنجم درس اول.

  تمرین 2: هدف ازاین تمرین تقویت مهارت تمرکز و مشاهدهٔ دقیق با استفاده از پیدا کردن اختلاف بین تصاویر می باشد.

  0Share

  Facebook Twitter Google+

  منبع : dabesto.ir

  درسنامه آموزشی فارسی کلاس دوم درس 13: ایرانِ زیبا با پاسخ

  درست، نادرست (صفحه 82 کتاب درسی) | واژه سازی (صفحه 83 کتاب درسی) | بیاموز و بگو (صفحه 83 کتاب درسی) | پیداکن و بگو (صفحه 84 کتاب درسی)

  درسنامه آموزشی فارسی کلاس دوم

  درس 13: ایرانِ زیبا با پاسخ

  آخرین ویرایش 13 دی 1400

  گزارش خطا 15921 فارسی

  ستایش: بهترین سرآغاز

  فصل 1: نهادها

  درس 1: کتابخانه‌ی کلاس ما

  درس 2: مسجد محلّه‌ی ما

  فصل 2: بهداشت درس 3: خرس کوچولو

  درس 4: مدرسه‌ی خرگوش‌ها

  فصل 3: اخلاق فردی و اجتماعی

  درس 5: چوپان درستکار

  درس 6: کوشا و نوشا درس 7: دوستان ما فصل 4: راهِ زندگی

  درس 8: از همه مهربان تر

  درس 9: زیارت فصل 5: هنر و ادب درس 10: هنرمند درس 12: فردوسی فصل 6: ایرانِ من درس 13: ایرانِ زیبا درس 14: پرچم درس 15: نوروز فصل 7: طبیعت

  درس 16: پَروازِ قَطره

  درس 17: مثلِ دانشمندان

  نیایش: ای پروردگار بزرگ

  ویدیو دوره کامل آموزشی، فارسی دوم دبستان

  مدرس: علیرضا شکوری لنگ

  مدت دوره: 4 ساعت (9 فایل)

  فارسی

  1158 تست 81,060 تومان

  ریاضی

  1038 تست 72,660 تومان

  علوم تجربی

  839 تست 58,730 تومان

  هدیه‌های آسمانی

  418 تست 29,260 تومان

  نام کشور ما ایران است. ما در ایران زندگی می‌کنیم. ما ایران را دوست داریم. ایران خانه‌ی بزرگ ماست. در ایران دیدنی‌های فراوان وجود دارد؛ مثل کوه‌ها دشت‌ها، دریاها، جنگل‌ها، زیارتگاه‌ها و بناهای قدیمی. من به داشتن کشوری با این همه زیبای افتخار می‌کنم.

  مردان و زنان ایرانی، پرتلاش و باایمان هستند. آنان کشور خود را از حمله‌ی دشمنان حفظ می‌کنند.

  اکنون بیایید به قسمت‌هایی از ایران سفر کنیم.

  اینجا حَرَم امام هشتم. حضرت رضا (ع) در شهر مشهد است.

  اینجا آرمگاه فردوسی شاعر بزرگ ایرانی، در توس مشهد است.

  اینجا کَندُوان تبریز است.

  اینجا آرامگاه حافظ شیرازی است.

  اینجا سی‌وسه‌پل اصفهان است.

  اینجا قلّه‌ی زیبای دماوند است.

  اینجا اَرگِ بَم کرمان است.

  اینجا ماسوله‌ی گیلان است.

  اینجا بُرج میلاد تهران است.

  این تصویری از بیستون کرمانشاه است.

  اینجا تخت‌جمشید در مَرودشت فارس است.

  درست، نادرست (صفحه 82 کتاب درسی)

  گوش کن و بگو

  1- نام چند مکان تاریخی و دیدنی را بگو.

  2- چرا ما کشور خود، ایران را دوست داریم؟

  3- در شهر شما چه مکان‌های تاریخی و دیدنی وجود دارد؟

  4- ...................................

  واژه سازی (صفحه 83 کتاب درسی)

  به این جمله‌ها توجّه کن:

  در ایران زیارتگاه‌های زیادی هست.

  این شهر نمایشگاه دارد.

  زیارتگاه یعنی محلّ زیارت.

  نمایشگاه یعنی محل نمایش و نشان دادن.

  حالا تو بگو

  دانشگاه یعنی ......................

  آزمایشگاه یعنی ......................

  ...................... یعنی ......................

  بیاموز و بگو (صفحه 83 کتاب درسی)

  مردان یعنی چند مرد \leftarrow مردها

  زنان یعنی چند زن \leftarrow زن‌ها

  ...... یعنی ...... \leftarrow ..... چشمان یعنی چند چشم \leftarrow چشم‌ها

  درختان یعنی چند درخت \leftarrow درخت‌ها

  .............. یعنی......... \leftarrow .......

  پیداکن و بگو (صفحه 84 کتاب درسی)

  1- کلمه‌هایی که «ها» دارند.

  2- کلمه‌هایی که «ان» دارند.

  فکرکن و بگو

  1- چرا سفر می‌کنیم؟

  2- در سفر به چه چیزهایی باید توجّه کنیم؟

  بازی، بازی، بازی

  آموزگار چند کارت بر می‌دارد و روی هر یک، کلمه‌ای مانند خندیدن، مطالعه کردن و ... می‌نویسد. سپس هرکارت را به یکی از گروه‌ها می‌دهد. اعضای آن گروه باید کلمه‌ها را بخوانند و نقش آن‌ها را بازی کنند. بقیه‌ی دانش‌آموزان باید بگویند هرکس نقش چه کلمه‌ای را بازی می‌کند.

  منبع : gama.ir

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  علی 6 ماه قبل
  0

  علی خوب بود

  د 7 ماه قبل
  0

  معنی دانشگاه

  ناشناس 10 ماه قبل
  -1

  دانشگ

  اه

  سارا 10 ماه قبل
  -1

  ازمایشگاه یعنی چه

  سارا 10 ماه قبل
  -1

  دانشگاه یعنی چه

  Narsis Jones 10 ماه قبل
  1

  دانشگاه یعنی جایی که در آن دانــش مــی آمــوزنــد.

  مهدی 10 ماه قبل
  2

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید