این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  دریادلان صف شکن

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  دریادلان صف شکن را از این سایت دریافت کنید.

  معنی درس دهم فارسی دهم

  دریادلان صف شکن متنی از مرتضی آوینی در نوع ادبیات انقلاب اسلامی است که با لحنی حماسی نوشته شده. معنی درس دریادلان صف شکن (معنی درس دهم فارسی دهم) را با آرایه های ادبی و جواب کارگاه متن پژوهی قلمرو ادبی، قلمرو فکری و قلمرو زبانی بخوانید.

  به شعرها و نوشته‌هایی که از سال 1357 تاکنون آفریده شده اند و درونمایۀ آنها از فرهنگ اسلامی، قیام امام حسین (ع)، اندیشه‌های امام خمینی(ره) و فضای فرهنگی، معنوی و شور و نشاط انقلابی جامعه، تأثیر پذیرفته است «ادبیات انقلاب اسلامی » می‌گوییم. دریادلان صف شکن که متن یکی از فیلم‌های روایت فتح اثر شهید مرتضی آوینی است، یکی از نمونه های ادبیات انقلاب اسلامی است که در درس دهم کتاب فارسی ۱ پایه دهم آمده است. در این مطلب معنی درس دریادلان صف شکن را با معنی کلمات و ارایه های آن می‌خوانید.

  معنی درس دهم فارسی دهم

  معنی درس دریادلان صف شکن

  تو گویی: انگار

  اروندرود: رودی در جنوب غربی ایران بین ایران و عراق

  مشیت: خواست، اراده

  باری تعالی: خداوند بزرگ

  قلب دشمن: مرکز سپاه دشمن

  تاختن: حمله کردن گرد آمدن: جمع شدن کاویدن: بررسی کردن

  حق الناس: حقوق مردم که انسان ها وظیفه دارند در برابر یکدیگر انجام دهند و خدا از ان نمی‌گذرد

  حق الله: حقوق خداوند

  آرایه ادبی: دلت می‌لرزد: کنایه از دچار تشویش می‌شوی

  معرکه: میدان جنگ وسواس: دودلی

  مقریان: ج مقری، قرآن خوان

  معرف: شناساننده استدعا: درخواست

  خانقاه: درویش خانه، سرا

  راست و ریس کردن: مرتب کردن

  سکان: دنبالۀ کشتی وارسی کردن: گشتن عملیات: فعالیت جنگی

  تکلف: خودنمایی و تجمل

  متواضع: فروتن

  آرایه ادبی: تو گویی اشیا، گنجینه هایی از رازهای شگفت خلقت هستند = تشبیه (اشیا: مشبه / گنجینه هایی از رازهای شگفت خلقت: مشبه به)

  ولی امر: جانشین پیامبر، رهبر جامعه اسلامی، امام

  طلبه: دانشجوی دینی

  گرد آوردن: دور هم جمع کردن

  سوله: ساختمان با سقف فلزی

  گُردان: سپاهیان، لشکریان، سه گروهان

  دریا دل: مرد بسیاربخشنده و باگذشت، دلیر

  رُعب: ترس، وحشت یارا: جرات

  قوه الهی: نیروی الهی

  ایستایی: مقاومت

  تجلی: آشکار شدن، جلوه کردن

  آرایه ادبی: اینجا آیینه ی تجلی همه تاریخ: تشبیه اینجا به آیینهآرایه ادبی: آسمان سینه: اضافه تشبیهی

  بدر: جنگ مسلمانان با مشرکان در سال دوم هجرت پیامبر

  حُنَین: یکی از جنگهای پیامبر پس از فتح مکه

  آکنده: پر

  آرایه ادبی: آفتاب فتح: اضافه تشبیهی

  طویل: دراز تحولات: دگرگونی ها

  سردمداران: سردسته ها، رئیس و پیشروان

  نسیان: فراموشی

  دریافتن: فهمیدن | درنیابد: نفهمد

  خور: زمین پست، شاخه ای از دریا

  خلقت: آفرینش

  نفوس: ج نفس = نفس ها

  آرایه ادبی: طلبه جوان همچون وجدان جمع: تشبیه

  خیل: گروه، گله اسب جوار: همسایگی فتح: گشایش توسل: وصل

  خط شکن: گروه اول حمله

  جنود: ج جند، لشگریان، سربازان

  اسوه: الگو، سرمشق تمثیل: نماد

  آرایه ادبی: زیر آتش: آتش استعاره از بمباران

  بولدوزرچی: راننده بولدوزر

  آرایه ادبی: کوهی از آتش: استعاره از بولدوزر |‌ کوه: استعاره از مقدار زیاد

  انس گرفتن: خو گرفتن، عادت کردن

  مظهر: نماد

  فقر مخلوق: تهیدستی آفریده

  غنای خالق: بی نیازی خدا

  مراتب:‌مرتبه ها، جایگاه ها

  قُرب: نزدیکی (به خدا)

  عَلَم: پرچم

  علم‌دار: پرچمدار، پیشآهنگ، پیشتاز

  جواب کارگاه متن پژوهی درس دریادلان صف شکن

  قلمرو زبانی

  ۱. پنج گروه کلمۀ مهم املایی از متن درس بیابید و بنویسید.جواب:

  رعب و وحشت غنای خالق تحول عظیم جزر و مدّ آب توسّل به حضرت زهرا به محض شکستن زهرای مرضیه

  ۲. با رجوع به لغت نامه، در بارۀ ساخت و معنای کلمه «سردمدار» توضیح دهید.جواب: ساخت آن تشکیل شده از: سر + دم + دار

  «سردمدار» کسی که در زور خانه‌ها بالای سکویی می‌نشسته همراه بانوای زنگ و ضرب، ورزشکاران را هدایت و رهبری می‌کرده است. امروزه «سردمدار» به معنی فرمانده و رهبر است.

  ۳. از متن درس، چهار جمع مکسر بیابید و مفرد هر یک را بنویسید.جواب:جنود: جُندوسواس: وسوسهقلوب: قلباشیاء: شیخطوط: خط۴. یکی از راه‌های ساخت کلمۀ «مشتق»، بدین شکل است « اسم + چی = اسم» ؛ مانند « شکارچی» در این کلمه، پسوند «چی» در معنای «پیشه و شغل» کاربرد دارد. نمونه‌ای از آن را در متن درس بیابید.جواب: بولدوزرچی۵. به جمله‌های زیر توجّه کنید.

  * الف) خطوط دفاعی دشمن یکسره فروریخت.

  * ب) اینها دریادلان صف شکنی هستند که دل شیطان را ازرُعب و وحشت می‌لرزانند.

  به جملۀ اوّل که یک فعل دارد، «ساده» و به جملهٔ دوم، که بیش از یک فعل دارد، «غیر ساده» می‌گویند.

  جملهٔ غیر سادۀ «ب»، شامل دو جمله است که از نظر معنایی به یکدیگر وابسته‌اند؛ به طوری که یکی از جمله‌ها بدون دیگری ناقص است.

  * حال از متن درس برای هریک از انواع جمله، نمونه‌ای بیابید و بنویسید.

  جواب: جملۀ ساده: اینجا آیینۀ تجلی همۀ تاریخ است.جملۀ غیر ساده: تفنگ، دوربین‌ دارش نشان می‌دهد که تک‌ تیر اندازست.

  قلمرو ادبی

  ۱. هر قسمت مشخّص شده، دربردارندۀ کدام آرایۀ ادبی است؟

  حسرت نبرم به خواب آن مرداب

  کآرام درون دشت شب خفته است

  جواب:مرداب: تشخیص (خوابیدن مرداب)دشت شب: اضافه‌ی تشبیهی۲. در عبارت زیر کنایه را مشخّص کنید و مفهوم آن را بنویسید.

  تا با خاک انس نگیری، راهی به مراتب قرب نداری. (تا فروتن نباشی و اظهار بندگی و عبادت نکنی به مرتبه نزدیکی به خدا راه نداری.)

  انس گرفتن با خاک: کنایه از اظهار بندگی و عبادت

  قلمرو فکری

  ۱. نویسـنده در کدام جمله، از مفهوم آیـۀ «ألا بِذِکرِ اللّهِ و تَطْمَٔنُّ الْقُلوب» بهره گرفته اسـت؟

  منبع مطلب : setare.com

  آموزه دهم: دریادلان صف شکن – سعید جعفری

  مقصود از «ادبیات انقلاب اسلامی»، سروده‌ها و نوشته‌هایی هستند که از سال ۱۳۵۷ تاکنون آفریده شده اند و درونمایۀ آنها از فرهنگ اسلامی، قیام امام حسین (ع)، اندیشه‌های امام خمینی(ره) و فضای فرهنگی، معنوی و شور و نشاط انقلابی جامعه، تأثیر پذیرفته است. این گونه آثار، تصویری از تحوّلات فکری – فرهنگی جامعه معاصر را … ادامه خواندن آموزه دهم: دریادلان صف شکن ←

  سعید جعفری

  آموزگار در رشته های فارسی، عربی و انگلیسی

  سعید جعفری آموزگار در رشته های فارسی، عربی و انگلیسی آموزه دهم: دریادلان صف شکن

  مقصود از «ادبیات انقلاب اسلامی»، سروده‌ها و نوشته‌هایی هستند که از سال ۱۳۵۷ تاکنون آفریده شده اند و درونمایۀ آنها از فرهنگ اسلامی، قیام امام حسین (ع)، اندیشه‌های امام خمینی(ره) و فضای فرهنگی، معنوی و شور و نشاط انقلابی جامعه، تأثیر پذیرفته است. این گونه آثار، تصویری از تحوّلات فکری – فرهنگی جامعه معاصر را به دست می‌دهند. نمونه‌های شعر و نثری که در این فصل می‌خوانیم، فضای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و منشِ انقلابی جامعه ایرانِ پس از انقلاب اسلامی را وصف می‌کنند.● مقصود از «ادبیات انقلاب اسلامی» چیست؟ – مقصود، سروده‌ها و نوشته‌هایی هستند که از سال ۱۳۵۷ تاکنون آفریده شده اند و درونمایۀ آنها از فرهنگ اسلامی، قیام امام حسین (ع)، اندیشه‌های امام خمینی(ره) و فضای فرهنگی، معنوی و شور و نشاط انقلابی جامعه، تأثیر پذیرفته است.

  آموزه ۱۰: دریادلان صف شکن

  غروب روز بیستم بهمن ۴۶۳۱ حاشیۀ اروندرود غروب نزدیک می‌شود و تو گویی تقدیر تاریخی است زمین در حاشیۀ اروندرود جاری می‌گردد و مگر به راستی جز این است؟ تاریخ، مشیت باری تعالی است که از طریق انسان‌ها به انجام می‌رسد و تاریخ فردای کره زمین به وسیلۀ این جوانان تحقق می‌یابد همین بچه‌هایی که اکنون در حاشیۀ اروند رود گرد آمده اند و با اشتیاق منتظر شب هستند تا به قلب دشمن بتازند.قلمرو زبانی: تقدیر: سرنوشت / مگر به راستی جز این است؟: پرسش انکاری / مشیت: اراده، خواست خدای تعالی / باری: آفریدگار / تعالی: والا؛ بزرگ / باری تعالی: خداوند بزرگ / حاشیه: کناره؛ ساحل / گرد آمدن: جمع شدن/ تاختن: حمله کردن(بن ماضی: تاخت، بن مضارع: تاز) / قلمرو ادبی: تقدیر جاری می‌گردد: استعاره پنهان (تقدیر مانند آب جاری می گردد)/ فردا: مجاز از آینده / قلب دشمن: اضافه استعاری /بچه‌ها آماده و مسلح با کوله پشتی و پتو و جلیقه‌های نجات، در میان نخلستان‌های حاشیۀ اروند رود، آخرین ساعات روز را به سوی پایان خوش انتظار طی می‌کنند. بعضی‌ها وضو می‌گیرند و بعضی دیگر پیشانی بندهایی را که رویشان نوشته اند «زائران کربلا»، بر پیشانی می‌بندند. بعضی  دیگر از بچه‌ها گوشۀ خلوتی یافته اند و گذشتۀ خویش را با وسواس یک قاضی می‌کاوند و سراپای زندگی خویش را محاسبه می‌کنند و وصیت نامه می‌نویسند: «حق الله را خدا می‌بخشد؛ اما وای از حق الناس!» و تو به ناگاه دلت می‌لرزد: آیا وصیت نامه ات را تنظیم کرده‌ای؟قلمرو زبانی: زائر: زیارت کننده / وسواس: دودلی / کاویدن: کندن و جستن / حق الله: حقوق خداوند / حق الناس: حقوق مردم / قلمرو ادبی: گذشتۀ خویش را با وسواس یک قاضی می‌کاوند: تشبیه / سراپا: مجاز از همه وجود / دلت می‌لرزد: کنایه از ترسیدن◙ از یک طرف، بچّه‌های مهندسیِ جهاد، آخرین کارهای مانده را راست و ریس می کنند و از طرف دیگر سکّان دارها قایق‌هایشان را می شویند و با دقّتی عجیب همه چیز را وارسی می کنند … راستی تو طرز استفاده از ماسک را بلدی؟ وسایل سنگین راه سازی را بارِ شناورها کرده اند تا به محض شکستن خطوط مقدّم دشمن، آنها را به آن سوی رودخانه اروند حمل کنند و بچّه‌ها نیز همان بچّه‌های صمیمی و بی تکلّف و متواضع و ساده ای هستند که همیشه در مسجد و نماز جمعه و محلِّ کارت و اینجا و آنجا می بینی … امّا در اینجا و در این ساعات، همه چیزهای معمولی حقیقتی دیگر می یابند. تو گویی اشیا گنجینه‌هایی از رازهای شگفت خلقت هستند، امّا تو تا به حال درنمی یافته ای.قلمرو زبانی: راست و ریس کردن: آماده و مهیّا کردن / سکّان: ابزاری در دنباله کشتی برای حرکت دادن کشتی از سمتی به سمت دیگر/ سکّان دار: راننده کشتی / وارسی کردن: گشتن / ماسک: روبند؛ پنام / خطوط: ج خط؛ مرز / خطّ مقدّم: جلوترین منطقه درگیری با دشمن / تکلف: رنج بر خود نهادن، خودنمایی و تجمّل / بی تکلّف: بی ریا، صمیمی / متواضع: فروتن / قلمرو ادبی: اشیا گنجینه‌هایی از رازهای شگفت خلقت هستند: تشبیه /در اینجا و در این لحظات، دل‌ها آن چنان صفایی می‌یابند که وصف آن ممکن نیست. آن  روستایی جوانی که گندم و برنج و خربزه می‌کاشته است، امشب سربازی است در خدمت ولی امر. به راستی آیا می‌خواهی سربازان رسول الله را بشناسی؟ بیا و ببین آن رزمنده، کشاورز است و این یک طلبه است و آن دیگری در یک مغازۀ گمنام، در یکی از خیابان‌های دورافتادۀ مشهد لبنیات فروشی دارد و به راستی آن چیست که همۀ ما را در اینجا، در این نخلستان‌ها گردآورده است؟ تو خود جواب را می‌دانی: عشق.قلمرو زبانی: طلبه: زیارت کننده / لبنیات: فرآورده های شیری / قلمرو ادبی:اینجا سوله‌ای است که گُردان عبدالله آخرین لحظاتِ قبل از شروع عملیات را در آن می‌گذرانند. اینها که یکدیگر را در آغوش گرفته اند و اشک می‌ریزند، دریادلان صف شکنی هستند که دل شیطان را از رُعب و وحشت می‌لرزانند و در برابر قوّۀ الهیِ آنان هیچ قدرتی یارای ایستایی ندارد.ِساعتی بیش به شروع حمله نمانده است و اینجا آیینه تجلّی همه تاریخ است. چه می جویی؟ عشق؟ همین جاست. چه می جویی؟ انسان؟ اینجاست. همه تاریخ اینجا حاضر است؛ بدر و حُنین و عاشورا اینجاست.قلمرو زبانی: سوله: ساختمان فلزی با سقف بلند که بیشتر به عنوان انبار و کارگاه از آن استفاده می شود./ گُردان: یگان نظامی که شامل سه گروهان است / عملیات: فعالیت های نظامی / صف شکن: بر هم زننده صف دشمن / رُعب: ترس، دلهره، هراس / قوه الهی: نیروی الهی / یارا: جرأت / ایستایی: مقاومت / تجلّی: آشکار شدن، جلوه کردن / بدر: یکی از جنگهای پیامبر / حُنین: نام نبردی است در منطقه حنین (بین مکّه و طائف) که میان مسلمانان و کافران پس از فتح مکّه روی داد. / قلمرو ادبی: دریادل: تشبیه؛ دلی که مانند دریاست / دل شیطان را می‌لرزانند: کنایه از اینکه او را می ترساند / اینجا آیینه تجلّی: تشبیه / بدر و حُنین و عاشورا: تلمیح

  منبع مطلب : www.jafarisaeed.ir

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 12 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید