این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  دیکته کلاس اول تا درس ت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  دیکته کلاس اول تا درس ت را از این سایت دریافت کنید.

  دیکته شب کلاس اول دبستان

  دیکته شب ❤️ دیکته کلاس اول دبستان ❤️ کانال دیکته شب متن دیکته شب کلاس اول pdf کانال دیکته شب در تلگرام کانال تلگرام دیکته شب اول ابتدایی

  دیکته درس اول ابتدایی : دیکته شب کلاس اول

  با توجه به اینکه کودکان اول دبستان تازه حروف و کلمات را یاد گرفته اند در تابستان هم هر شب سه خط به آنها دیکته بگویید تا هم فراموش نکنند و هم به آنها فشار نیایید فراموش نکنید که آنها هنوز هم عاشق بازی هستند می توانید از طریق معلم بازی به آنها دیکته بگویید گاهی بگذارید به شما دیکته بگویند شما غلط بنویسید و بگذارید آنها غلط های شما را تشخیص دهند . امیداوریم که مطالبی کع برایتان قرار داده ایم برایتان مفید باشد یادتان باشد که به کودکان کلاس اولی نباید فشار بیاوریم ممکن است از درس زده شوند با آنها معلم بازی کنید و در قالب بازی نوشتن را آموزش بدهید

  برای کسانی که فرزندان کلاس سومی دارند

  نوشته های مشابه

  نقاشی حاشیه دفتر مشق

  دیکته کلاس اول دبستان

  فهرست

  والدین گرامی برای دیکته شب هر درس روی آن کلیک کنید تا مستقیم به اول دیکته آن درس هدایت شوید:

  درس آ و ب — درس اَ –َ – بـَ — درس د — درس م — درس س — درس او — درس ت — درس ر — درس ن — درس ایـ یـ ی ای — درس ز — درس اِ ـِـ ـه ه — درس شـ ش — درس اُ –ُ — درس کـ ک — درس و — درس پـ پ —درس گـ گ — درس فـ ف —   درس خـ خ — درس قـ ق —  درس لـ ل — درس جـ ج — درس اُ    استثنا — درس ه — درس چـ چ — درس ژ  — درس خوا  — درس تشدید   — درس  ص  — درس ذ   —  درس  ع — درس ث — درس ح  — درس ض  — درس ط — درس غ — درس   ظ

  نمونه سوال ریاضی اول ابتدایی

  نمونه سوالات علوم اول ابتدایینمونه سوالات فارسی اول دبستان

  فهرستدیکته درس آ و ب کلاس اول

  آ ا ـ بـ ب آب _ با _ بابابابا آب

  فهرست

  دیکته درس دوم

  اَ –َ – بـَ آب ـ آبا ـ بابا ـ آبابا _ باب نمونه سوالات اول دبستان

  فهرست

  دیکته درس د کلاس اول دبستان

  د ـ دَ ـ داآبا ـ آباد ـ باد ـ د ـ دَ ـ دا ـ داد_ آداب _ ادب _ بد _ ا َبَدبا- بَ – د ا- دَآب – اَبا – آباد-دادبابا آب داد.با اَدَب آب داد.دادا اَدَب داد.

  فهرست

  دیکته درس م کلاس اول دبستان

  دیکته شب کلاس اول

  آ ا ـ بـ ب ـ اَ ـَـ ـ د ـ مـ مبابا آب داد. آبا بادام داد.آبابا آمد. آدَم

  فهرست

  دیکته درس س کلاس اول دبستان

  سـ ـ سَـ ـ ساسم _ سام _ سَبَد _ اَ سب – سام _ آدامس _ داس _ بس _ ساس _ اسباب _ اسدماما با سبد امد. اسد با سام امد.با اسد امدم. با ما باد امد. بادام دادم.سام با اَسب آمَد.بَم آباد باد.سام بادام داد.باد آمَد بابا با اسب آمَدبابا سَبَد دادبابا بادام داد

  دیکته کلاس اول فهرست

  دیکته درس او کلاس اول دبستان

  او واو _ بو _ بد بو _ سو _ مو _ دود _ بود _ بوس _ بوم _ مومداماد با او دست داد.دود بود باد بود سام با داماد بود اب مسموم بوددود بد بو بود

  فهرست

  دیکته درس ت کلاس اول :

  املای شب کلاس اول

  تـ تتب _ تاب _ تماس _ تمام _ تاس _ تام _ دوستم _ دستم _ بستم _ دوست _ بست _ است _ ماست _ سوت _ توت _ مات بابا آب داد. سام بادام داد.آبابا با اَسب آمَد.داماد با او دست داد.آبا توت داد.بابا تاب بَست.اسد با سام دوست است.بابا با سام دوست است.بابا تاب بست

  فهرست

  دیکته درس ر کلاس اول :

  ر

  بار _ مار _مادر _ برادر _ ابر _ تار _ سرد _ سرسام _ترس _سرما _ سرد _ مرد _ سراب _ رودسر _ باربر _ دور _ آرد _تور _ روستا رودبار _ دستور _ راسو _ آمار _ داراب _ ارسدر بم باد بود.باد سرد بود. آن ابر با باد آمد. بابا آب داد. سام بادام داد.آبا تاب بست.آبابا دَر دست توت دارد.بابا با سام دوست است.مادر در سرما آمد. سارا در سبد توت دارد.مادر آمد مادرم برادر داردارس رود است برادرم آرام است آب سرد است راسو بدبو استابر آمد. باد سرد بود. برادر در سرما بود. او آرام آرام با اسب آمد. برادرم سر درد دارد. مادر او را دارو داد. مادر! دوستت دارم. برادر! تبر را بردارسارا آمد. او در سبد توت دارد. توت آبدار است.بابا در رامسر بود. رامسر روستا دارد. روستا مار دارد. مار سم دارد. سم مسموم است. بر اسبم بار دارم. اسبم آرام است. با تارا آمدم. تارا برادر دارد. او با برادرم دوست است.

  فهرست

  دیکته درس ن کلاس اول :

  نـ ننان _ ندار _ ندارم _ انار _ دندان _ آناناس _ نام _ ناب _ دانا _ نور _ نرم _ نارس _ نمد _ دانا _نور _ نرم _ بندر _ نبات _ نبرد _ امانت _ بانو _ باند _ سمنو _ سمند _ بند مادر با سارا در باران آمَد.سام با اَسب آرام آرام آمد.آن ابر دَر آسمان است.من در دَست انار، توت دارم. دارا اسب ندارد!من بابا، مادر را دوست دارم. آن مَرد دندان ندارد.آن ابر باران نداد. سارا با مادر بود.

  منبع مطلب : iranbanou.com

  دیکته شب

  دیکته درس اول ابتدایی : دیکته شب دیکته کلاس اول دبستان فهرست والدین گرامی برای دیکته شب هر درس روی آن کلیک کنید تا مستقیم به اول دیکته آن درس هدایت شوید: درس آ و ب — درس اَ –َ – بـَ — درس د — درس م — درس س — درس او — …

  دیکته شب | دیکته کلاس اول دبستان

  منبع خبر / ایران بانو / آموزش و پرورش / ۱۰-۱۱-۱۳۹۷

  دیکته درس اول ابتدایی : دیکته شب دیکته کلاس اول دبستان فهرست والدین گرامی برای دیکته شب هر درس روی آن کلیک کنید تا مستقیم به اول دیکته آن درس هدایت شوید: درس آ و ب — درس اَ –َ – بـَ — درس د — درس م — درس س — درس او — …

  با توجه به اینکه کودکان اول دبستان تازه حروف و کلمات را یاد گرفته اند در تابستان هم هر شب سه خط به آنها دیکته بگویید تا هم فراموش نکنند و هم به آنها فشار نیایید فراموش نکنید که آنها هنوز هم عاشق بازی هستند می توانید از طریق معلم بازی به آنها دیکته بگویید گاهی بگذارید به شما دیکته بگویند شما غلط بنویسید و بگذارید آنها غلط های شما را تشخیص دهند . امیداوریم که مطالبی کع برایتان قرار داده ایم برایتان مفید باشد یادتان باشد که به کودکان کلاس اولی نباید فشار بیاوریم ممکن است از درس زده شوند با آنها معلم بازی کنید و در قالب بازی نوشتن را آموزش بدهید.

  کتاب دیکته شب کلاس اول

  برای مشاهده کتاب روی شماره صفحه کلیک کنید.

  دانلود فایل pdf کتاب در انتهای مطلب قرار داده شده است.

  صفحه۱ (آ ا بـ ب)صفحه۲ (مـ م)صفحه۳ (سـ س)صفحه۴ (او و)صفحه۵ (تـ ت)صفحه۶ (ر)صفحه۷ (دار بار تار ...)صفحه۸ (نـ ن)صفحه۹ (دارم ندارم  ...)صفحه۱۰ (ایـ یـ ی ای)صفحه۱۱ (سینا بینا ...)صفحه۱۲ (ز)صفحه۱۳ (زار زاری ریز ...)صفحه۱۴ (ا ه ...)صفحه۱۵ (انسان امداد ...)صفحه ۱۶ (شـ ش)صفحه۱۷ (ریشه تیشه  ...)صفحه۱۸ (یـ ی)صفحه۱۹ (یا یار یاد ...)صفحه۲۰ (اٌ)

  دیکته درس آ و ب کلاس اول

  آ ا ـ بـ ب آب _ با _ بابا بابا آب

  دیکته درس دوم

  اَ –َ – بـَ

  آب ـ آبا ـ بابا ـ آبابا _ باب

  نمونه سوالات اول دبستان

  دیکته درس د کلاس اول دبستان

  د ـ دَ ـ دا

  آبا ـ آباد ـ باد ـ د ـ دَ ـ دا ـ داد_ آداب _ ادب _ بد _ ا َبَد

  با- بَ – د ا- دَ

  آب – اَبا – آباد-داد

  بابا آب داد. با اَدَب آب داد. دادا اَدَب داد.

  دیکته درس م کلاس اول دبستان

  دیکته شب کلاس اول

  آ ا ـ بـ ب ـ اَ ـَـ ـ د ـ مـ م

  بابا آب داد. آبا بادام داد. آبابا آمد. آدَم

  دیکته درس س کلاس اول دبستان

  سـ ـ سَـ ـ سا

  سم _ سام _ سَبَد _ اَ سب – سام _ آدامس _ داس _ بس _ ساس _ اسباب _ اسد

  ماما با سبد امد. اسد با سام امد. با اسد امدم. با ما باد امد. بادام دادم. سام با اَسب آمَد. بَم آباد باد. سام بادام داد. باد آمَد بابا با اسب آمَد بابا سَبَد داد بابا بادام داد

  دیکته کلاس اول

  دیکته درس او کلاس اول دبستان

  او و

  او _ بو _ بد بو _ سو _ مو _ دود _ بود _ بوس _ بوم _ موم

  داماد با او دست داد.

  دود بود باد بود سام با داماد بود اب مسموم بود دود بد بو بود

  دیکته درس ت کلاس اول : تـ ت

  املای شب کلاس اول تـ ت

  تب _ تاب _ تماس _ تمام _ تاس _ تام _ دوستم _ دستم _ بستم _ دوست _ بست _ است _ ماست _ سوت _ توت _ مات

  بابا آب داد. سام بادام داد. آبابا با اَسب آمَد.

  داماد با او دست داد.

  آبا توت داد. بابا تاب بَست.

  اسد با سام دوست است.

  بابا با سام دوست است.

  بابا تاب بست

  دیکته درس ر کلاس اول : ر

  بار _ مار _مادر _ برادر _ ابر _ تار _ سرد _ سرسام _ترس _سرما _ سرد _ مرد _ سراب _ رودسر _ باربر _ دور _ آرد _تور _ روستا رودبار _ دستور _ راسو _ آمار _ داراب _ ارس

  در بم باد بود. باد سرد بود. آن ابر با باد آمد. بابا آب داد. سام بادام داد. آبا تاب بست.

  آبابا دَر دست توت دارد.

  بابا با سام دوست است.

  مادر در سرما آمد.

  سارا در سبد توت دارد.

  مادر آمد مادرم برادر دارد ارس رود است برادرم آرام است آب سرد است راسو بدبو است ابر آمد. باد سرد بود. برادر در سرما بود.

  او آرام آرام با اسب آمد.

  برادرم سر درد دارد.

  مادر او را دارو داد.

  مادر! دوستت دارم. برادر! تبر را بردار سارا آمد. او در سبد توت دارد. توت آبدار است. بابا در رامسر بود. رامسر روستا دارد. روستا مار دارد. مار سم دارد. سم مسموم است. بر اسبم بار دارم. اسبم آرام است. با تارا آمدم. تارا برادر دارد.

  او با برادرم دوست است.

  دیکته درس ن کلاس اول : نـ ن

  نان _ ندار _ ندارم _ انار _ دندان _ آناناس _ نام _ ناب _ دانا _ نور _ نرم _ نارس _ نمد _ دانا _نور _ نرم _ بندر _ نبات _ نبرد _ امانت _ بانو _ باند _ سمنو _ سمند _ بند

  مادر با سارا در باران آمَد.

  سام با اَسب آرام آرام آمد.

  آن ابر دَر آسمان است.

  من در دَست انار، توت دارم.

  دارا اسب ندارد!

  من بابا، مادر را دوست دارم.

  آن مَرد دندان ندارد.

  آن ابر باران نداد. سارا با مادر بود. او در دست نان دارد. آن نان سرد بود.

  بابا با سام ابادان بود.

  ساسان با سام برادر است, او نادان نیست.

  دانا با ادب است. ساسان درس دارد.

  دیکته شب کلاس اول ابتدایی

  منبع مطلب : newsin.ir

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 8 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید