این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  زیست موقاری یازدهم

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  زیست موقاری یازدهم را از این سایت دریافت کنید.

  سامانه جامع مدرن آموز

  در این دوره مجموعه ویدیوهای آموزش درس زیست شناسی پایه یازدهم بصورت صفر تا صد با تدریس جلال موقاری قرار داده شده است.

  جزئیات سرفصل ها و فایل ها ویدئوهای نمونه فصل 1

  فایل های سرفصل 1

  فیلم جلسه 0 - کلیپ صفر زیست سال یازدهم (رایگان)

  حجم فایل: 62 مگابایت و 460 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 42 ثانيه

  فیلم جلسه 1 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت اول)، گفتار1: یاخته های بافت عصبی (قسمت اول) (رایگان)

  حجم فایل: 209 مگابایت و 480 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 57 ثانيه

  فیلم جلسه 2 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت دوم)، گفتار1: یاخته های بافت عصبی (قسمت دوم) (رایگان)

  حجم فایل: 292 مگابایت و 30 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 55 ثانيه

  فیلم جلسه 3 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت سوم)، گفتار1: یاخته های بافت عصبی (قسمت سوم) (رایگان)

  حجم فایل: 233 مگابایت و 110 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 55 ثانيه

  فیلم جلسه 4 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت چهارم)، گفتار1: یاخته های بافت عصبی (قسمت چهارم) (رایگان)

  حجم فایل: 215 مگابایت و 790 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 49 ثانيه

  فیلم جلسه 5 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت پنجم)، گفتار1: یاخته های بافت عصبی (قسمت پنجم) (رایگان)

  حجم فایل: 354 مگابایت و 630 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 55 ثانيه

  فیلم جلسه 6 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت ششم)، گفتار1: یاخته های بافت عصبی (قسمت ششم) (رایگان)

  حجم فایل: 316 مگابایت و 950 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 45 ثانيه

  فیلم جلسه 7 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت هفتم)، گفتار1: یاخته های بافت عصبی (قسمت هفتم) (رایگان)

  حجم فایل: 376 مگابایت و 570 کیلوبایت مدت زمان: 42 دقيقه و 46 ثانيه

  فیلم جلسه 8 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت هشتم)، گفتار1: یاخته های بافت عصبی (قسمت هشتم) (رایگان)

  حجم فایل: 277 مگابایت و 240 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 26 ثانيه

  فیلم جلسه 9 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت نهم)، گفتار2: ساختار دستگاه عصبی (قسمت اول) (رایگان)

  حجم فایل: 164 مگابایت و 990 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 16 ثانيه

  فیلم جلسه 10 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت دهم)، گفتار2: ساختار دستگاه عصبی (قسمت دوم) (رایگان)

  حجم فایل: 190 مگابایت و 910 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 23 ثانيه

  فیلم جلسه 11 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت یازدهم)، گفتار2: ساختار دستگاه عصبی (قسمت سوم) (رایگان)

  حجم فایل: 309 مگابایت و 910 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 15 ثانيه

  فیلم جلسه 12 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت دوازدهم)، گفتار2: ساختار دستگاه عصبی (قسمت چهارم) (رایگان)

  حجم فایل: 293 مگابایت و 120 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 22 ثانيه

  فیلم جلسه 13 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت سیزدهم)، گفتار2: ساختار دستگاه عصبی (قسمت پنجم) (رایگان)

  حجم فایل: 419 مگابایت و 930 کیلوبایت مدت زمان: 41 دقيقه و 22 ثانيه

  فیلم جلسه 14 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت چهارم)، گفتار2: ساختار عصبی (قسمت ششم) (رایگان)

  حجم فایل: 323 مگابایت و 440 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 25 ثانيه

  فیلم جلسه 15 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت پانزدهم)، گفتار2: ساختار دستگاه عصبی (قسمت هفتم) (رایگان)

  حجم فایل: 247 مگابایت و 790 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 17 ثانيه

  فیلم جلسه 16 - فصل اول: تنظیم عصبی(قسمت شانزدهم)، گفتار 2: ساختار دستگاه عصبی(قسمت هشتم) (رایگان)

  حجم فایل: 228 مگابایت و 890 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 47 ثانيه

  فیلم جلسه 17 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت هفدهم)، گفتار2: ساختار عصبی (قسمت نهم) (رایگان)

  حجم فایل: 330 مگابایت و 460 کیلوبایت مدت زمان: 39 دقيقه و 51 ثانيه

  فیلم جلسه 18 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت هجدهم)، گفتار2: ساختار عصبی (قسمت دهم) (رایگان)

  حجم فایل: 234 مگابایت و 290 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 59 ثانيه

  فصل 2

  فایل های سرفصل 2

  فیلم جلسه 19 - فصل دوم: حواس (قسمت اول)، گفتار1: گیرنده حسی (قسمت اول) (رایگان)

  حجم فایل: 193 مگابایت و 940 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 7 ثانيه

  فیلم جلسه 20 - فصل دوم: حواس (قسمت دوم)، گفتار1: گیرنده های حسی (قسمت دوم) (رایگان)

  حجم فایل: 309 مگابایت و 360 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 19 ثانيه

  فیلم جلسه 21 - فصل دوم: حواس (قسمت سوم)، گفتار1: گیرنده های حسی (قسمت سوم) (رایگان)

  حجم فایل: 304 مگابایت و 70 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 17 ثانيه

  فیلم جلسه 22 - فصل دوم: حواس (قسمت چهارم)، گفتار1: گیرنده های حسی (قسمت چهارم) (رایگان)

  حجم فایل: 314 مگابایت و 840 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 22 ثانيه

  فیلم جلسه 23 - فصل دوم: حواس (قسمت پنجم)، گفتار2: حواس ویژه (قسمت اول) (رایگان)

  حجم فایل: 289 مگابایت و 40 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 16 ثانيه

  فیلم جلسه 24 - فصل دوم: حواس (قسمت ششم)، گفتار2: حواس ویژه (قسمت دوم) (رایگان)

  حجم فایل: 241 مگابایت و 390 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 32 ثانيه

  فیلم جلسه 25 - فصل دوم: حواس (قسمت هفتم)، گفتار 2: حواس ویژه (قسمت سوم) (رایگان)

  حجم فایل: 280 مگابایت و 60 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 52 ثانيه

  فیلم جلسه 26 - فصل دوم: حواس (قسمت هشتم)، گفتار2: حواس ویژه (قسمت چهارم) (رایگان)

  حجم فایل: 207 مگابایت و 60 کیلوبایت مدت زمان: 27 دقيقه و 33 ثانيه

  فیلم جلسه 27 - فصل دوم: حواس (قسمت نهم)، گفتار2: حواس ویژه (قسمت پنجم) (رایگان)

  حجم فایل: 309 مگابایت و 510 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 28 ثانيه

  فیلم جلسه 28 - فصل دوم: حواس (قسمت دهم)، گفتار2: حواس ویژه (قسمت ششم) (رایگان)

  حجم فایل: 246 مگابایت و 430 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 58 ثانيه

  فیلم جلسه 29 - فصل دوم: حواس (قسمت یازدهم)، گفتار2: حواس ویژه (قسمت هفتم) (رایگان)

  حجم فایل: 312 مگابایت و 960 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 49 ثانيه

  فیلم جلسه 30 - فصل دوم: حواس (قسمت دوازدهم)، گفتار2: حواس ویژه (قسمت هشتم) (رایگان)

  حجم فایل: 477 مگابایت و 270 کیلوبایت مدت زمان: 53 دقيقه و 37 ثانيه

  فیلم جلسه 31 - فصل دوم: حواس (قسمت سیزدهم)، گفتار3: گیرنده های حسی جانوران (قسمت اول) (رایگان)

  حجم فایل: 308 مگابایت و 250 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 22 ثانيه

  فیلم جلسه 32 - فصل دوم: حواس (قسمت چهاردهم)، گفتار3: گیرنده های حسی جانواران (قسمت دوم) (رایگان)

  منبع مطلب : modernamooz.ir

  فیلم و جزوه های صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید)

  فیلم و جزوه های صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - جلال موقاری | آلاء

  صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - جلال موقاری

  فیلم ها : 127 | جزوه ها: 1

  فیلم ها (127) جزوات (1)

  فیلم جلسه 0 - کلیپ صفر زیست سال یازدهم

  رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء

  0 صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - جلال موقاری فیلم جلسه 0 - کلیپ صفر زیست سال یازدهم

  فیلم جلسه 1 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت اول)، گفتار1: یاخته های بافت عصبی (قسمت اول)

  رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء

  امروز استارت میزنیم زیست یازدهم رو تو این کلیپ مباحث پایه ای رو بیشتر با هم صحبت می کنیم، نکاتی رو میگیم از دستگاه عصبی بافت عصبی

  فیلم جلسه 2 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت دوم)، گفتار1: یاخته های بافت عصبی (قسمت دوم)

  رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء

  این جلسه بحث نوروگلیا، وظایفش و انواع نوروگلیا رو با هم و بحث مهم انواع یاخته های عصبی رو با هم بررسی می کنیم نکاتش رو می گیم، حت

  فیلم جلسه 3 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت سوم)، گفتار1: یاخته های بافت عصبی (قسمت سوم)

  رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء

  فیلم های مرتبط:تورق سریع زیست شناسی یازدهم جلال موقاری؛ جلسه 1کارگاه نکته و تست زیست شناسی یازدهم جلال موقاری؛ جلسه 1 صفر تا صد ز

  فیلم جلسه 4 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت چهارم)، گفتار1: یاخته های بافت عصبی (قسمت چهارم)

  رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء

  جلسه امروز جلسه خیلی مهمی هستش چون مقدمات بحث پتانسیلی رو مطح می کنه، کلا نکات پتانسیل رو درکی هستند برای همین جلسه امروز جلسه خی

  فیلم جلسه 5 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت پنجم)، گفتار1: یاخته های بافت عصبی (قسمت پنجم)

  رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء

  این جلسه متن بحث پتانسیل رو روش شروع می کنیم به توضیح دادن متنش رو کامل بررسی می کنیم ببرسی نکات بهتون میگم  بحث پتانسیل نشتی و ب

  فیلم جلسه 6 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت ششم)، گفتار1: یاخته های بافت عصبی (قسمت ششم)

  رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء

  این جلسه متن بحث پتانسب عمل رو با هم می خونیم وضعیت کانال ها رو ریز به ریز اصلا مقایسه این کانال ها نکاتش رو تو یه جدول با هم برر

  فیلم جلسه 7 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت هفتم)، گفتار1: یاخته های بافت عصبی (قسمت هفتم)

  رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء

  امروز تو این جلسه که در خدمتتون هستم صحبت می کنیم در مورده گره رانویه و بحث کامل MS رو داریم که انشاالله با تمام نکاتش کامل براتو

  فیلم جلسه 8 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت هشتم)، گفتار1: یاخته های بافت عصبی (قسمت هشتم)

  رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء

  امروز آخرین جلسه گفتار یک هست و گفتار یک رو امروز تموم میکنیم بحث مهمه سیناپسبحث اصلی این جلسمون هستش فیلم های مرتبط:تورق سریع زی

  فیلم جلسه 9 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت نهم)، گفتار2: ساختار دستگاه عصبی (قسمت اول)

  رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء

  امروز استارت میزنیم گفتار دو رو و شروع می کنیم که دستگاه عصبی دو بخش داره و صحبت می کنیم در مورد بخش مرکزیش و یه نکاتی هم میگیم د

  فیلم جلسه 10 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت دهم)، گفتار2: ساختار دستگاه عصبی (قسمت دوم)

  رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء

  امروز اون شکل درجه یکه بحث عوامل محافظت از پرده های مننژ رو با هم تحلیل می کنیم  و بحث مغز رو شروع می کنیم و یه سری نکات میگم بر

  فیلم جلسه 11 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت یازدهم)، گفتار2: ساختار دستگاه عصبی (قسمت سوم)

  رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء

  امروز بحث قشر چین خورده مخ رو داریم، بحث مخ رو امروز به طور کلی تموم می کنیم و بحث ساقه مغز رو شروع می کنیم و از ساقه مغز، بحث مغ

  فیلم جلسه 12 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت دوازدهم)، گفتار2: ساختار دستگاه عصبی (قسمت چهارم)

  رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء

  این جلسه صحبت هایی که باهاتون دارم در رابطه با بصل النخاع، پل مغزی، مخچه، تالاموس  در رابطه با این مراکز با هم صحبت می کنیم و نکا

  فیلم جلسه 13 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت سیزدهم)، گفتار2: ساختار دستگاه عصبی (قسمت پنجم)

  منبع مطلب : alaatv.com

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 14 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید