این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  شخصی که عضو نیروهای مسلح نیست در جدول

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  جوجو

  غیر نظامی

  شخصی که عضو نیروهای مسلح نیست در جدول را از سایت نکس اسکرین دریافت کنید.

  جایگاه نیروهای مسلح در نظام جمهوری اسلامی

  جـوامـع انسانى براى حفظ حکومت ، استقلال و تمامیت ارضى و تاءمین امنیت خود ناگزیر از فـراهم نمودن نیروى نظامى هستند. استقلال و امنیت هر...

  جایگاه نیروهای مسلح در نظام جمهوری اسلامی

  نویسندگان: مهدی نظرپورمنبع: حصون 1386 شماره 11

  کلید واژه ها: ارتش سپاه قانون اساسى نیروهاى مسلح وزارت دفاع نظام جمهورى اسلامى قوانین عادى آئین نامه انضباطى سـتـاد فـرمـانـدهى کل قوا سلسله مراتب نیروى انتظامى

  حوزه های تخصصی:

  حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی امنیت ملی و بین المللی نیروهای نظامی-اطلاعاتی و امنیت ملی

  دریافت مقاله

  آرشیو

  آرشیو شماره ها:

  ۱۶

  سال ۱۳۸۷ (۲)

  سال ۱۳۸۶ (۴)

  سال ۱۳۸۵ (۴)

  سال ۱۳۸۴ (۴)

  سال ۱۳۸۳ (۲)

  چکیده

  هـر حـکـومـت و دولتى براى حفظ استقلال ، امنیت و تمامیت ارضى خود نیاز به نیروى مسلح قـوى ، مـقـتـدر و سـازمـان یـافـته دارد. جمهورى اسلامى ایران نیز پس از استقرار، براى تـداوم خـود و دفـع تهدیدات داخلى و خارجى ، نیروهاى مسلحى را فراهم نموده است که از جمله آنها، ستاد فرماندهى کل قوا، ارتش جمهورى اسلامى ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامى ، نیروى انتظامى و وزارت دفاع و پشتیبانى نیروهاى مسلح مى باشند. مطالب مربوط به نیروهاى مسلح در قانون اساسى ، قوانین عادى و آئین نامه انضباطى ، به دو دسته تقسیم مـى شـونـد: دسـتـه اول مـطـالب اخـتـصـاصـى هـر یـک از آنـهـا و دسـتـه دوم ، اصـول ، مـبـانـى و کـلّیـات اسـت کـه شـامـل هـمـه آنـهـا مـى شـود. از جـمـله ایـن اصـول ، ویـژگـیـهـاى کـلى و اسـاسـى آنـهـا، مـسـئولیـت و وظـایـف فـردى ، اصـول شرافت سربازى ، اصول فرماندهى و سلسله مراتب ، وظایف عمومى فرماندهان ، رؤ سـا و مـدیـران و وظـایـف پـرسنل و فرمانده در رزم است که مقاله درصدد تبیین آنها مى باشد.

  متن

  جـوامـع انسانى براى حفظ حکومت ، استقلال و تمامیت ارضى و تاءمین امنیت خود ناگزیر از فـراهم نمودن نیروى نظامى هستند. استقلال و امنیت هر کشور و دولت اعم از داخلى و خارجى نیز در پرتو قدرت و توان نظامى تاءمین مى گردد. مقابله با مهاجمان خارجى یا کسانى کـه در داخـل کـشـور بـا نـقـض قـوانـیـن ، امـنـیـت اجـتـمـاعـى را مـخـتـل مـى کـنند، جز با توان نظامى حل نمى شود. از این رو کشورهاى مختلف بدین منظور تشکیل و سازماندهى نیروهاى مسلح خود را در راستاى دفع خطرهاى خارجى و داخلى طراحى مـى کـنـنـد و بـا تـشـکـیـل سـازمـانها و نهادهاى نظامى خاص ، افراد کارآمد و توانا را به استخدام در مى آورند.

  در نـظـام جـمـهورى اسلامى ایران ، موضوع نیروهاى مسلح از نظر اعتقادى نیز مورد توجه قـرار گـرفـتـه است ؛ زیرا مبناى حکومت ایران ، اعتقادات اسلامى است و یکى از تفاوتهاى اسـاسـى حـکـومـت اسلامى با سایر نظامهاى سیاسى ، امور نظامى آن است . دیدگاه اسلام نـسـبت به دفاع و جهاد، زیربناى ساختار نیروهاى مسلح جمهورى اسلامى ایران است . بر اسـاس عقاید اسلام ، امور نظامى منحصر به ارگان و یا افراد خاصى نیست ، بلکه عموم مـردم وظیفه دارند براى حفظ و حراست از اسلام و مرزهاى حکومت اسلامى بکوشند. در حالى کـه در غـالب کـشـورهـا ایـن امر به عنوان شغل براى گروهى از مردم یا با دیدى آرمانى تـر، بـه عـنـوان یـک امـر مـلى و با انگیزه میهن پرستى و وطن دوستى تلقى مى شود، در اسلام از منظرى بالاتر و والاتر به عنوان یک وظیفه الهى محسوب مى گردد.

  قـرآن مـجـیـد، ارزش والاى ((جهاد)) در راه خدا را در آیات فراوانى بیان نموده است که به یک مورد آن اشاره مى شود:

  وَفَضَّلَ اللّهُ الُمجَاهِدِینَ عَلَى القَاعِدِینَ اءجْرا عَظِیما. (نساء: 95)

  و خداوند، مجاهدان را بر نشستگان ، با پاداش عظیمى برترى بخشیده است .

  1. نیروهاى مسلح در قانون اساسى

  قـانـون اسـاسـى جـمـهـورى اسـلامـى ایران براى نیروهاى مسلح ، مبانى مشخصى را طرح ریزى کرده است که به مهم ترین آنها به اجمال اشاره مى شود.

  1 ـ 1. پاسدارى از استقلال و تمامیت ارضى کشور

  بـه اسـتـقـلال کـشـور بـایـد بـه عـنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر توجه نمود. حفظ و حـراسـت از حـدود و ثـغـور مـرزهـا، ضـامـن اسـتـقـلال کـشـور اسـت . اسـتـقـلال یـکـى از اهداف متعالى جمهورى اسلامى است 158 و دولت موظف است همه امکانات خـود را بـراى تـقـویـت بـنـیـه دفـاع مـلى و بـراى حـفـظ اسـتـقـلال و تـمـامـیـت ارضـى کـشـور... بـه کـار بـرد.159 در مـقـابـل ، هـیـچ فـرد یـا گـروه یـا مـقـامـى حـق نـدارد بـه اسـتـقـلال و تـمـامـیـت ارضـى کـشـور خـدشـه اى وارد کـنـد.160 بـنـابـرایـن ، اسـتـقـلال اصـل مـقـدسـى بـه شـمـار مى رود که براى حفظ آن ، بى هیچ مضایقه اى باید عمل کرد. قانون اساسى ، پاسدارى از استقلال و تمامیّت ارضى کشور را بر عهده ارتش قرار داده تا بر اساس ضوابط مقرّر انجام وظیفه نمایند.161

  2 ـ 1. پاسدارى از انقلاب و نظام جمهورى اسلامى ایران

  انـقـلاب اسـلامـى ایـران از مـشـارکـت و مـبـارزه ایـثـارگـرانـه و هـمـه جـانـبـه مـردم شـکـل گـرفـت و حـرکـت کـرد و بـه ثمر نشست . یکى از زمینه هاى مشارکت مردم ، همکارى و هـمـیارى گروهها و اقشار مستعدّ و مؤ من به انقلاب بود که با تواناییها و امکانات محدود، قـبـل از پـیـروزى انـقـلاب ، خـود را براى جهادى که ممکن بود در پیش باشد، آماده کردند. بسیارى از آنها در مبارزات مسلحانه جریان انقلاب به شهادت رسیدند و بسیارى دیگر در پـیروزى انقلاب و استقرار نظام ، بیشترین مساعدتها را نمودند و بعد از پیروزى ، سپاه پـاسـداران انـقـلاب اسـلامـى را تـشـکـیـل دادنـد. قـانـون اساسى جمهورى اسلامى ایران ، ((نـگـهـبـانـى از انـقـلاب اسـلامـى و دسـتاوردهاى آن را به عهده این نهاد مردمى و انقلابى گذاشته است .))162 مهم ترین دستاورد انقلاب اسلامى ، نظام مقدس جمهورى اسلامى است . بـنـابـرایـن دفاع از این نظام نیز بر عهده سپاه پاسداران مى باشد. دفاع از انقلاب و دستاوردهاى آن به طور مسلم محدود به دفاع از مرزها و دشمنان خارجى نیست ؛ بلکه دفاع از انقلاب هم در مرزها و در داخل و شامل تمام ابعاد نظامى ، امنیتى ، سیاسى ، فرهنگى و... است .

  3 ـ 1. ممنوعیت عضویت بیگانگان در ارتش و نیروى انتظامى

  نـیـروهـاى مـسـلح ، در مـقـام دفـاع از حـاکـمـیت ملى و استقلال و وحدت و تمامیّت ارضى ، در مـقـابـل بـیـگـانـگـان قـرار دارد. انـجـام وظیفه توسط این نیروها، بیش از آنکه انتخاب یک شـغـل بـاشـد، مـتـکى بر عشق و علاقه به آب و خاک و میهن و سرباختن در راه حفظ مقدسات کـشور است . بدین معنى که مردم یک کشور هم از نظر سابقه طولانى سکونت و هم از نظر وابستگیهاى آبا و اجدادى ، به سرزمین خود علاقه مند مى شوند و براى حفظ آن در صحنه هـاى نـبـرد و در دفـاع از اسـتـقلال و تمامیت ارضى کشور و دین و مذهب خود جان مى بازند. بـدون شک ، وابستگیهاى مذکور در وجود بیگانگان یافت نمى شود. علاوه بر آن ، حضور آنـان در نـیـروهـاى مـسـلح مـمکن است به نفع دشمن و به ضرر کشور باشد.163 به همین دلیل ، قانون اساسى ، عضویت بیگانگان در ارتش و نیروى انتظامى را ممنوع کرده و مى گوید:

  منبع : ensani.ir

  نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

  نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

  از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

  نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

  نشان‌واره ستاد کل نیروهای مسلح

  بنیان‌گذاری ۱۳۰۰ (نیروهای مسلح شاهنشاهی ایران)

  شکل کنونی ۱۳۵۷ شاخه‌ها

  ارتش جمهوری اسلامی ایران

  سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

  فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

  ستاد تهران رهبری

  فرمانده کل قوا سید علی خامنه‌ای

  رئیس ستاد کل محمد باقری

  نیروی انسانی سن سربازی ۱۸ خدمت سربازی بله

  نیروی فعال ۶۱۰٬۰۰۰[۱] (رتبه ۸اُم)

  نیروی ذخیره ۳۵۰٬۰۰۰[۱]

  دخل و خرج

  بودجه ۲۳۳ هزار میلیارد تومان (۱۴۰۰)[۲]

  درصد تولید ناخالص داخلی ۳٫۸٪ (۲۰۱۹)[۳]

  صنعت تأمین کنندگان داخلی سازمان صنایع هوافضا

  سازمان صنایع دفاع ایران

  سازمان صنایع هوایی ایران

  سازمان فضایی ایران

  صنایع الکترونیک ایران

  سازمان صنایع دریایی صادرات سالانه عراق[۴] سودان[۴] سوریه[۴] ونزوئلا[۴] جستارهای وابسته تاریخ تاریخ نظامی ایران

  اشغال ایران در جنگ جهانی دوم

  غائله آذربایجان شورش ظفار

  بازپس‌گیری جزایر سه‌گانه

  دوران تثبیت نظام جمهوری اسلامی ایران

  جنگ ایران و عراق

  جنگ داخلی کردستان عراق

  شورش ۲۰۰۱ هرات کشمکش بلوچستان درگیری ایران و پژاک جنگ داخلی سوریه

  جنگ داخلی عراق (۲۰۱۴–۲۰۱۷)

  رتبه درجه‌های نیروهای مسلح ایران

  نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از ۳ شاخه نظامی شامل ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده‌است[۵] و وزارت دفاع نیز وظیفه برنامه‌ریزی و پشتیبانی نیروهای نظامی را برعهده دارد.[۶][۷]

  نیروهای مسلح ایران هم‌اکنون با در اختیار داشتن ۶۱۰ هزار نفر پرسنل فعال و بیش از ۳۵۰ هزار نفر نیروی ذخیره، بزرگترین سازمان نیروهای مسلح در غرب آسیا محسوب می‌شود.[۸][۹][۱۰]

  نیروهای فعال[ویرایش]

  نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با در اختیار داشتن ۶۱۰ هزار نفر پرسنل فعال و بیش از ۳۵۰ هزار نفر نیروی ذخیره، بزرگترین سازمان نیروهای مسلح در غرب آسیا محسوب می‌شود.[۱۱][۱۲][۱۰]البته در برخی منابع پرسنل فعال نظامی ایران ۵۲۳ هزار نفر، ذخیره ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تن و نیروهای شبه نظامی ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر جمعاً با بیش از ۴٬۵۰۰٬۰۰۰ نفر ذکر شده‌است و ایران را پنجمین نیروی بزرگ جهان از جهت تعداد نیروهای فعال، ذخیره و شبه‌نظامی ذکر کرده‌است.[۱۳]

  بودجه[ویرایش]

  بودجه نظامی ایران در سال ۱۴۰۰ حدوداً ۵ میلیارد دلار می‌باشد

  سال ۱۳۹۱[ویرایش]

  بودجهٔ نظامی ایران که برای تصویب به مجلس تحویل داده شد، با افزایشی ۱۲۷ درصدی در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال قبل از آن همراه بود.[۱۴]

  سال ۱۳۸۸[ویرایش]

  براساس اعلام انستیتو بین‌المللی تحقیقاتی صلح استکهلم، بودجه نظامی ایران در سال ۲۰۰۸ (۱۳۸۸) بودجهٔ نظامی ایران برابر با ۹٫۱۷۴ دلار که ۲٫۷٪ از تولید ناخالص داخلی است.[۱۵]

  سال ۱۳۸۷[ویرایش]

  بر اساس برآورد وبگاه نظامی defense tech سرانه بودجه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برای هر ایرانی در سال ۱۳۸۷ حدود ۹۵ تا ۱۰۰ دلار می‌باشد. این میزان بودجه در میان کشورهای حوزه خلیج فارس کمترین سرانه می‌باشد.[۱۶]

  سال ۱۳۸۶[ویرایش]

  بر اساس برآورد مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک لندن(IISS)، بودجه نظامی ایران در سال ۱۳۸۶ برابر ۷٫۳ میلیارد دلار برآورد می‌شود.[۱۷]

  سال ۱۳۸۵[ویرایش]

  به نقل از کتاب واقعیت‌های جهان سیا، در سال ۱۳۸۵ حدود ۲٫۵ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران به نیروهای نظامی اختصاص یافته که ایران را در رتبه ۶۷اُم دنیا، قرار می‌دهد.[۱۸]

  سال ۱۳۸۴[ویرایش]

  مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک لندن بودجه نیروهای دفاعی ایران در سال ۱۳۸۴ را بیش از ۶ میلیارد دلار برآورد کرده که حدود ۳٫۵ درصد تولید ناخالص داخلی و ۹۱ دلار برای هر نفر است.[۱۹]

  تعداد نیروهای نظامی[ویرایش]

  بر اساس برآورد وبگاه نظامی defense tech، تعداد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ۵۱۳٬۰۰۰ نیروی عمل‌کننده و ۳۵۰٬۰۰۰ نیروی ذخیره می‌باشد.[۱۶][۲۰]

  نیروی انسانی سن سربازی ۱۸ سالگی

  خدمت سربازی ۱۸ سالگی، به مدت ۲۴ ماه

  دسترسی برای خدمت سربازی

  ۱٬۲۵۵٬۹۰۲, سن ۱۸–۴۹ (برآورد ۲۰۱۴)

  فراخور برای خدمت سربازی

  ۲٬۱۰۵٬۹۷۳, سن ۱۸–۴۹ (برآورد ۲۰۱۴)

  سن سالانه برای خدمت سربازی (برآورد ۲۰۱۴) نیروی فعال ۷۲۰۰۰<

  نیروی ذخیره ۱٬۳۸۶٬۰۰۰+ (برآورد ۲۰۱۴)

  ارتش جمهوری اسلامی ایران[ویرایش]

  ارتش جمهوری اسلامی ایران، ارتشی از نوع منظم محسوب می‌شود که حدوداً دارای ۴۲۰/۰۰۰ نفر پرسنل است. از این رو، ارتش جمهوری اسلامی ایران خود، از چهار زیر مجموعه تشکیل می‌شود که به آن‌ها قوای چهارگانه ارتش می‌گویند.

  نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران: حدود ۳۵۰۰۰۰ نفر پرسنل

  نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران: حدود ۵۲۰۰۰ نفر پرسنل

  نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران: حدود ۱۸۰۰۰ پرسنل

  نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، دارای ۱۵۰۰۰ پرسنل[۱]

  دژبان کل ارتش جمهوری اسلامی ایران

  سپاه پاسداران انقلاب اسلامی[ویرایش]

  سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حدود ۱۹۰٬۰۰۰ نفر پرسنل دارد و خود به ۵ زیر مجموعه تقسیم می‌شود.[۲۱]

  نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

  نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

  نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

  نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

  سازمان بسیج مستضعفین: بسیج از مجموعه شبه‌نظامیان داوطلب تشکیل می‌شود و عضویت در آن در زمان جنگ اهمیت بیشتری دارد. بر اساس ادعای محمدرضا نقدی، تعداد افراد عضو بسیج به ۲۵ میلیون نفر می‌رسد.[۲۲] برخی منابع داخلی ایران، تعداد این شبه‌نظامیان را ۱۲٫۶ میلیون نفر می‌دانند که شامل زنان نیز می‌شود و در مجموع، ۶۰۰٬۰۰۰ عضو بسیج، قابلیت حضور در جنگ دارند.[۲۳]

  فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران[ویرایش]

  فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران حدود ۶۰۰۰۰ نفر پرسنل دارد و دارای چندین زیرمجموعه است.

  منبع : fa.wikipedia.org

  مرکز پژوهشها

  مجلس شورای اسلامی از نخستين دوره، برای كارشناسی طرح‌ها و لوايح، از مشورت موردی كارشناسان استفاده مي‌كرد. در عين حال‌، اساس كار برفهم شخصی و توان علمی خود نمايندگان متكی بود؛ لكن از اواخر سال 1371 به دستور هيأت رئيسه محترم مجلس، نهادی مستقل‌، دائمی و سازمان يافته به نام «مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی» برای ارائه خدمات مستمر كارشناسی و مطالعاتی در كنار مجلس قرار گرفت. مراحل قانونی تأسيس اين مركز در پاييز سال 1374 به انجام رسيد.

  مسیر شما: قوانین و مقررات قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

  قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

  تاریخ تصویب : 1370/07/21مرجع تصویب : مصوبات مجلس شوراماده : 235دوره : 3شماره چاپ : 0شماره جلد : 1شماره صفحه : 600

  دریافت نسخه چاپی

  جزئیات متن قانون

  ‌قانون مقررات استخدامی

  سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

  ‌فصل اول - کلیات و تعاریف

  ‌ماده 1 - در این قانون عبارات اختصاری زیر جایگزین عناوین کامل آن می‌گردد:

  ‌الف - "‌فرماندهی کل" به جای فرماندهی کل نیروهای مسلح.

  ب - "‌ستاد کل" به جای ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح.

  ج - "‌سپاه" به جای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

  ‌د - "‌نیروهای مسلح" به جای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران.

  ه - "‌وزارت" به جای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

  ‌و - "‌ارتش" به جای ارتش جمهوری اسلامی ایران.

  ‌ماده 2 - نیروهای مسلح عبارتند از سپاه، ارتش و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی

  ایران.

  ‌ماده 3 - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مجموعه ستاد کل سپاه حوزه نمایندگی ولی

  فقیه در سپاه، سازمان حفاظت اطلاعات سپاه،‌نیروهای‌زمینی، هوایی، دریایی و مقاومت

  بسیج و قدس و سازمانهای وابسته به آنها اطلاق می‌گردد.

  ‌فصل دوم - ورود به خدمت

  ‌بخش اول - تعاریف

  ‌ماده 4 - استخدام در سپاه عبارت است از گزینش افراد واجد صلاحیت برای انجام خدمت

  موظف در یکی از مشاغل پیش‌بینی شده در این قانون.

  ‌ماده 5 - مشاغل سپاه، ستاد کل و وزارت از نظر ماهیت شغل، به سه گروه تقسیم

  می‌شوند، شغل نظامی، شغل کارمندی و شغل مشترک.

  ‌تبصره 1 - مشاغل فرماندهی، مدیریتهای سطوح بالای سپاه و سایر مشاغلی که نیاز به

  دانش و مهارت نظامی داشته یا در ارتباط مستقیم با‌مأموریتهای نظامی سپاه باشند از

  مشاغل نظامی محسوب می‌شوند.

  ‌تبصره 2 - غیر از مشاغل موضوع تبصره 1 این ماده، مدیریت سایر رده‌های سپاه و سایر

  مشاغلی که با پشتیبانی‌های مستقیم و نیز غیر مستقیم‌مأموریتهای نظامی سپاه ارتباط

  دارند از مشاغل مشترک می‌باشند.

  ‌تبصره 3 - مشاغل نظامی، کارمندی و مشترک با رعایت مفاد این قانون در جداول سازمان

  مشخص می‌شود.

  ‌ماده 6 - پرسنل سپاه کسانی هستند که برابر شرایط و مقررات مندرج در این قانون و

  یا قانون خدمت وظیفه عمومی به خدمت پذیرفته می‌شوند و‌عبارتند از :

  ‌الف - کادر ثابت. ب - وظیفه. ج - پیمانی. ‌د - بسیجی.

  ‌ماده 7 - کادر ثابت به پرسنلی اطلاق می‌گردد که برای انجام خدمت مستمر در سپاه

  استخدام می‌شوند و عبارتند از :

  ‌الف - پاسداران رسمی (‌نظامیان).

  ب - کارمندان. ج - محصلین.

  ‌ماده 8 - پاسداران رسمی به پرسنلی اطلاق می‌گردد که برای جهاد در راه خدا و

  پاسداری و دفاع مسلحانه از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن و‌نظام جمهوری اسلامی

  ایران به استخدام سپاه در آمده و پس از طی دوره‌های آموزشی لازم به یکی از درجات

  پیش‌بینی شده در این قانون نائل و از‌لباس و علائم نظامی استفاده می‌نمایند.

  ‌ماده 9 - کارمندان پرسنلی هستند که بر اساس مدارج تحصیلی و یا مهارت تجربی و

  تخصصی استخدام شده و بدون استفاده از لباس و علائم‌نظامی به یکی از رتبه‌های

  پیش‌بینی شده در این قانون نائل می‌شوند.

  ‌ماده 10 - محصلین پرسنلی هستند که به منظور خدمت در کادر ثابت به عنوان پاسدار

  رسمی یا کارمند استخدام و قبل از انتصاب در یکی از مشاغل‌مندرج در این قانون در

  یکی از مراکز آموزشی سپاه یا سایر مؤسسات آموزشی به هزینه سپاه مشغول تحصیل

  می‌باشند.

  ‌ماده 11 - پرسنل وظیفه کسانی هستند که مطابق قانون خدمت وظیفه عمومی در یکی از

  دوره‌های ضرورت، احتیاط یا ذخیره مشغول خدمت‌می‌باشند.

  ‌ماده 12 - پرسنل پیمانی به کسانی اطلاق می‌گردد که خدمت پیمانی را به صورت نظامی

  یا کارمند برابر مقررات مندرج در این قانون انجام می‌دهند.

  ‌ماده 13 - پرسنل بسیجی به افرادی اطلاق می‌شود که جهت تحقق ارتش بیست میلیونی تحت

  پوشش سپاه در می‌آیند و عبارتند از :

  ‌الف - بسیجی عادی. عموم اقشار معتقد به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اهداف

  انقلاب اسلامی هستند که پس از گذراندن دوره آموزش‌عمومی به خدمت ارتش بیست میلیونی

  در آمده و سازماندهی می‌شوند.

  ب - بسیجی فعال. آن دسته از بسیجیان عادی داوطلب هستند که واجد شرایط لازم بوده و

  پس از گذراندن دوره‌های آموزشی، سازماندهی شده و‌ضمن شرکت در برنامه‌های حفظ

  انسجام در انجام مأموریتهای محوله با سپاه همکاری می‌کنند.

  ج - بسیجی ویژه (‌پاسداران افتخاری). پرسنلی هستند که صلاحیتهای یک پاسدار را دارا

  می‌باشند و پس از گذراندن آموزشهای مطروحه در این‌قانون سازماندهی گردیده و متعهد

  می‌گردند تا به هنگام نیاز به طور تمام وقت در اختیار سپاه قرار گیرند.

  ‌ماده 14 - سپاه می‌تواند از پرسنل رسمی وزارتخانه‌ها و مؤسسات وابسته به دولت یا

  نهادهای انقلابی و نیروهای مسلح با کسب موافقت سازمان‌مربوطه به تناسب در وظایف

  مورد نیاز بر طبق آیین‌نامه‌ای که توسط ستاد کل سپاه با همکاری وزارت تهیه و به

  تصویب هیأت دولت می‌رسد به صورت‌مأمور و یا انتقال استفاده نماید.

  ‌تبصره - انتقال یا مأمور به خدمت نمودن آن گونه پرسنل در زمان جنگ و بحران، تابع

  ضوابط خاصی است که توسط ستاد کل سپاه با همکاری‌وزارت و سازمان امور اداری و

  استخدامی کشور تهیه و به تصویب فرماندهی کل خواهد رسید.

  ‌ماده 15 - افراد خرید خدمت سپاه، ستاد کل و وزارت دفاع به کسانی اطلاق می‌شود که

  بر طبق مقررات مربوط خدمت مشخصی را برابر قرار داد‌تنظیمی انجام می‌دهند.

  ‌بخش دوم - شرایط عمومی استخدام

  ‌ماده 16 - شرایط عمومی استخدام کادر ثابت و پیمانی و پرسنل بسیجی ویژه (‌پاسداران

  افتخاری) به شرح زیر می‌باشد:

  ‌الف - اعتقاد به مبانی اسلام ناب محمدی (ص)، انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی

  ایران.

  ب - اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه.

  ج - التزام عملی به احکام اسلام و قوانین جمهوری اسلامی و رعایت موازین اخلاق

  منبع : rc.majlis.ir

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  حسین 7 روز قبل
  0

  چه مزخرف

  سحر 4 ماه قبل
  0

  غیر نظامی

  خاتون 7 ماه قبل
  0

  غیر نظامی

  ش 10 ماه قبل
  0

  شخصی که عضو نیروهای مسلح نیست

  ۲هعف 10 ماه قبل
  0

  عف

  ناشناس 11 ماه قبل
  1

  آفرین 👌🏻👌🏻

  فاطمه 11 ماه قبل
  0

  ..

  ناشناس 12 ماه قبل
  0

  غیرنظامی

  عشق فقط خدا 1 سال قبل
  0

  غیر نظامی

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  شخصی که عضو نیروی مسلح نیست

  ممد 1 سال قبل
  0

  محصولات زیبایی وآرایشی پوست

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  ماموریت شلوغ و پر هیاهوکه هرکسی برای طرفداران خود به آنجا آمده و اصولا باد نباخت دا رد

  نسرین 1 سال قبل
  0

  کسی جواب میدونه

  عل 1 سال قبل
  0

  هه

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  شخصی که جزع نیروی. نظامی نیست

  النا 1 سال قبل
  0

  غیرانتظامی

  مینا 1 سال قبل
  0

  شخصی که عضو نیروهای مسلح نیست

  غیرنظامی 1 سال قبل
  0

  غیرنظامی

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  هرکی میدونه بگه

  0
  شاهزاده 1 سال قبل

  غیر نظامی

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  جواب چیه

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  کسی که جزء نیروهای مسلح نیست

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  شخصی که عضونیروهای مسلح نیست

  محسن 1 سال قبل
  1

  شخصی که عضو نیروی مسلح نیست

  شخصی ک عضو نیرو های مسلح نیست 1 سال قبل
  0

  شخصی ک عضو نیرو های مسلح نیست

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  شخصی که عضو نیروهای مسلح نیست

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  شخصی که عضونیروهای مسلح نیست

  علی 1 سال قبل
  0

  شخصی که عضو نیروهای مسلح نیست

  0
  ... 12 ماه قبل

  غیر نظامی

  یاس 1 سال قبل
  -2

  شخصی که عضو نیروی مسلح نیست

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  شخصی که عضو نیروهای مسلح نیست

  مهرداد 1 سال قبل
  1

  غیرنظامی

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  شخصی که جزع نیروهای مسلح نیست

  جوجو 1 سال قبل
  5

  غیر نظامی

  هوشنگ 1 سال قبل
  0

  شخصی عضو نیرو مسلح نیست

  غیرنظامی 1 سال قبل
  1

  غیرنظامی

  انتصار 1 سال قبل
  0

  پیدا کردین؟

  مینا 1 سال قبل
  0

  غیرنظامی

  نتنثنککث 1 سال قبل
  0

  کسی که عضو نیروهای مصلح نیست

  ناشناس 1 سال قبل
  1

  غیر نظامی

  پزشکیان 1 سال قبل
  0

  شخصی که عضو نیروهای مسلح نیست

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  شخصی که عضو نیروی مسلح نیست

  ,,,شخصی که 1 سال قبل
  0

  شخصی که عضو نیروهای مسلح نیست

  ارذد 1 سال قبل
  -2

  شخصی که عضو نیروهای مسلح نیست

  مجی 1 سال قبل
  1

  غیرنظامی

  مجی 1 سال قبل
  -2

  غیرنظامی

  ان 1 سال قبل
  0

  شخصی که عضو نیذوهای مسلح نیست

  ناشناس 1 سال قبل
  -1

  کسی که عضو نیروهای مسلح نیست

  مانی 1 سال قبل
  0

  شخصی که عضو نیروهای مسلح نیست

  0
  مانی 1 سال قبل

  شخصی ک عضو نیروهای مسلح نیست

  ناشناس 1 سال قبل
  -2

  آن هویت شما را مخفی می کند

  -2
  ناشناس 1 سال قبل

  ماسک

  ناشناس 1 سال قبل
  -1

  شخصی که عضو نیروی مسلح نیست لطفا جواب بدید

  Par 1 سال قبل
  0

  شخصی که عضو نیروهای مسلح نیست

  فلفلی 1 سال قبل
  0

  نوعی نوشیدنی قهوه باطعم شکلات

  سمیه 1 سال قبل
  0

  ورزشگاه

  سمیه 1 سال قبل
  0

  ماهی که از بدنش برق تولید میشود

  -1
  زادوولد 1 سال قبل

  مارماهی

  0
  زری قشنگه 1 سال قبل

  مارماهی

  -2
  مهسا 1 سال قبل

  مارماهی

  سمیه 1 سال قبل
  -2

  مکانی پرهیاهو و شلوغ که هرکس برای طرفداران خود به آنجا آمده وبرد باخت میکند

  سمیه 1 سال قبل
  -1

  مکانی پرهیاهو و شلوغ که هرکس برای طرفداران خود به آنجا آمده دیر و باخت میکند

  -1
  مهسا 1 سال قبل

  ورزشگاه

  0
  ورزشگاه 1 سال قبل

  ورزشگاه

  سمیه 1 سال قبل
  -1

  مکانی که برای طرفداران خود برو و باخت میکنند

  ماهان 1 سال قبل
  -1

  جواب

  فلفلی 1 سال قبل
  -1

  مکانیست شلوغ وپرهیاهوکه هرکسی برای طرفداران خودبه آنجاآمده واصولابردوباخت داره

  -1
  عاطی 1 سال قبل

  ورزشگاه

  فلفلی 1 سال قبل
  1

  شخصی که عضونیروی مسلح نیست

  جیگرطلا 1 سال قبل
  -1

  غیر نظامی

  ناشناس 1 سال قبل
  -1

  شخصی که‌عضو نیروی مسلح نیست

  ناشناس 1 سال قبل
  -1

  فردی که عضونیروهای مسلح نیست

  ناشناس 1 سال قبل
  -1

  شخصی که عضو نیروهای مسلح نیست

  ناشناس 1 سال قبل
  -1

  شخصی که عضو نیروهای مسلح نیست

  شخصی که عضو نیروهای مسلح نیست 1 سال قبل
  -1

  شخصی عضو نیروهای مسلح نیست

  ناشناس 1 سال قبل
  -1

  شخضی عضو نیروهای مسلح نیست

  فاجعه 1 سال قبل
  -1

  شخصی که عضو نیروهای مسلح نیست

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  نوعی نوشیدنی قهوه با طمع شکلات

  ناشناس 1 سال قبل
  -1

  نوعی نوشیدنی قهوه باطعم شکلات

  ناشناس 1 سال قبل
  -2

  نوعی نوشیدنی قهوه با طعم شکلات

  -2
  حنا 1 سال قبل

  موکا

  ناشناس 1 سال قبل
  -2

  شخصی که عضو نیروهای مصلح نیست

  مهدی 1 سال قبل
  0

  غیرنظامی

  hero 1 سال قبل
  0

  غیر نظامی

  F 1 سال قبل
  0

  غیرنظامی

  مریمم 1 سال قبل
  0

  غیر نظامی

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  غیر نظامی

  ناشناس 1 سال قبل
  -2

  کسی که عضونیروهای مسلح نیست

  ناشناس 1 سال قبل
  -2

  شخصیکه عضونیروهای مسلح نیست

  تبریزیم 1 سال قبل
  1

  غیرنظامی

  ملیحه 1 سال قبل
  1

  غیر نظامی

  رضا 1 سال قبل
  -1

  شخصی که عضو نیروهای مسلح نیست

  ناشناس 1 سال قبل
  -2

  شخصی که عضو نیروهای مسلح نیست

  -1
  رضا 1 سال قبل

  شخصی که عضو نیروهای مسلح نیست

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  شخصی که عضو نیروهای مسلح نیست

  ناشناس 1 سال قبل
  -1

  جواب..غیرنظامی

  -1
  اردلان 1 سال قبل

  افرین

  Tina 1 سال قبل
  -1

  +شخصی که عضو نیروی مسلح نیست

  _ غیر نظامی

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  غیر نظامی

  ناشناس 1 سال قبل
  -1

  شخصی که عضو نیروهای مسلح نیست

  -1
  محسن 1 سال قبل

  عیرنظامی

  النا 1 سال قبل
  0

  شخصی که عضو نیروهای مسلح نیست

  2
  غیرنظامی 1 سال قبل

  غیرنظامی

  اچ 1 سال قبل
  -1

  شخصی که عضو نیروی مسلح نیست

  0
  F 1 سال قبل

  غیرنظامی

  محمد 1 سال قبل
  -1

  شخصی که عضو نیروهای مسلح نیست

  0
  مجی 1 سال قبل

  غیرنظامی

  تارا 1 سال قبل
  1

  غیر نظامی

  حامد 1 سال قبل
  -1

  شخصی که عضونیروهای نظامی نیست

  مهدی 1 سال قبل
  6

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  2
  زهرا 1 سال قبل

  غیرمظامی

  1
  ناشناس 1 سال قبل

  غیرنظامی

  برای پاسخ کلیک کنید