این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  پرگار در جدول

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  پرگار در جدول را از این سایت دریافت کنید.

  پرگار در حل جدول جواب

  پرگار در حل جدول جواب را از این سایت دریافت کنید.

  پرگار در حل جدول جواب

  دسته بندی : جوابگو مطالب سایت

  جواب و پاسخ پرگار در حل جدول بازی جدولانه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : دواره.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟

  بله خیر ناشناس 4 ماه قبل 0 پرگار 1 پاسخ ادمین

  منبع مطلب : nexinfo.ir

  ÌÏæᡝ ÑÇåäãÇ æ ÌÓÊÌæí áÛÊ

  ÓѐÑãí ÌÏæá æ ãÓÇÈÞå ÂäáÇíä ÈÇ ÑÇåäãÇí Íá ÌÏæá æ æÇŽå íÇÈí ÏÑ ÈíÔ ÇÒ 40 ÈÇä˜ áÛÊ¡ ÝÑåä æ Ïí˜ÔäÑí ÏÑ ÒÈÇä åÇí ÝÇÑÓí¡ ÚÑÈí¡ ÇäáíÓí¡ ÝÑÇäÓæí¡ ÂáãÇäí¡ ÇíÊÇáíÇíí æ ...

  ÌÏæᡝ ÑÇåäãÇ æ ÌÓÊÌæí áÛÊ

  ÏÇäÓÊäíåÇ¡ ãÚãÇ æ ÊÓÊ åæÔ¡ ä˜ÇÊ ÌÏæáí æ ... ÏÑ Èáǐ ÌÏæáíÇÈ.

  Íá ÌÏæá ÂäáÇíä

  ÏÑ ÌÏæá íÇÈ Èå ÑÇÍÊí ãí ÊæäíÏ åÑ ÑæÒ í˜í ÇÒ ÌÏæá åÇí ÔÑÍ ÏÑãÊä¡

  ˜áÇÓí˜ ( ãÊÞÇØÚ)¡ æÇŽå íÇÈí æ ÓæÏæ˜æ ÑÇ ÇäÊÎÇÈ ˜äíÏ æ ÑÇíÇä Íá ˜äíÏ.

  ÔÑÍ ÏÑ ãÊä ÂäáÇíä

  ÈÑÇí Íá ÔÑÍ ÏÑ ãÊä ÂäáÇíä ˜ÇÝí ÇÓÊ æÇÑÏ ÕÝÍå Íá ÌÏæá ÔÑÍ ÏÑ ãÊä ÔÏå æ í˜í ÇÒ ÌÏÇæá ÂÑÔíæ ÔÏå ÑÇ ÇäÊÎÇÈ ˜äíÏ. Çíä ÌÏÇæá ÏÑ 3 ÓØÍ ÂÓÇä ¡ ãÊæÓØ æ ÓÎÊ ØÑÇÍí ÔÏå ÇäÏ.

  ÈÒä ÈÑíã

  ˜áÇÓí˜ ÂäáÇíä

  ÌÏæá ˜áÇÓí˜ íÇ ãÊÞÇØÚ ÏÑ ÌÏæá íÇÈ ÏÑ ÇäÏÇÒå åÇí ãÎÊáÝ æ ÏÑ 3 ÓØÍ ÂÓÇä ¡ ãÊæÓØ æ ÓÎÊ ÏÑ ÇÎÊíÇÑ ÌÏæá ÏæÓÊÇä ÞÑÇÑ ãí íÑÏ. ÈÇ ˜áí˜ Ñæí ÎÇäå åÇí ÇÝÞí æ Úãæãí ÔÑÍ ÌÏæá ãÔÎÕ ãí ÔæÏ.

  ÈÒä ÈÑíã

  æÇŽå íÇÈí ÂäáÇíä

  ÌÏæá æÇŽå íÇÈí åãÇä ÌÏæá ÎØ ÒÏäí ÏÑ äÔÑíÇÊ ã˜ÊæÈ ÇÓÊ ˜å ÈÇíÏ ˜áãÇÊ ØÑÍ ÔÏå ÑÇ ˜å ÏÑ ÈÇáÇí ÌÏæá ÞÑÇÑ ÏÇÏå ÔÏå ÈÇ ˜áí˜ Ñæí åÑ æÇŽå íÏÇ ˜äíÏ æ ÏÑ ÇäÊåÇ Èå ÑãÒ ÌÏæá æÇŽå íÇÈí ÈÑÓíÏ.

  ÈÒä ÈÑíã

  ÓæÏæ˜æ ÂäáÇíä

  ÈÑÇí Íá ÓæÏæ˜æ ÂäáÇíä ˜ÇÝí ÇÓÊ æÇÑÏ ÕÝÍå Íá ÌÏæá ÓæÏæ˜æ ÔÏå æ í˜í ÇÒ ÌÏÇæá ÂÑÔíæ ÔÏå ÑÇ ÇäÊÎÇÈ ˜äíÏ. Çíä ÌÏÇæá ÏÑ 3 ÓØÍ ÂÓÇä ¡ ãÊæÓØ æ ÓÎÊ åãÑÇå ÈÇ ÒãÇä ÔãÇÑ ØÑÇÍí ÔÏå ÇäÏ.

  ÈÒä ÈÑíã

  ãÓÇÈÞå ÌÏæá

  ÂíÇ ãíÏæäíÏ å ÌæÑí ãíÔå

  ÏÑ ãÓÇÈÞÇÊ ÌÏæá ÌÏæá íÇÈ ÔÑ˜Ê ˜ÑÏ æ ÌÇíÒå ÈÑÏ¿

  ãÓÇÈÞå ãÇåÇäå

  ãÓÇÈÞå ãÇåÇäå ÌÏæá ÏÑ åÑ ãÇå ÈÑÇí ˜ÇÑÈÑÇä ÚáÇÞå ãäÏ Èå ãÓÇÈÞå ÏÑ 3 ãÏá ÌÏæá ØÑÇÍí ÔÏå ˜å ÇÒ Çæá ÊÇ ÇíÇä ãÇå ÑæÒ åÇí ÒæÌ ÏÑ ÇÎÊíÇÑ ˜ÇÑÈÑÇä ÞÑÇÑ ãí íÑÏ æ ÇÝÑÇÏ ÈѐÒíÏå Çæá ãÇå ÈÚÏ ÇÚáÇã ãí ÔæäÏ.

  ÔÑæÚ ãÓÇÈÞå

  ãÓÇÈÞå áí ÌÏæá

  ÈÑÇí ÔÑ˜Ê ÏÑ ãÓÇÈÞå áí ÌÏæá ˜ÇÝí ÇÓÊ Çæá åÑ åÝÊå ÌÏÇæá áí ÑÇ ˜å ÏÑ ÇÎÊíÇÑ ˜ÇÑÈÑÇä ÞÑÇÑ ãí íÑÏ Íá ˜äíÏ¡ ÇãÊíÇÒ ÌãÚ ˜äíÏ æ ÏÑ ÇäÊåÇí áí ÌÇíÒå ȐíÑíÏ. ÔÑØ Çæáíå Âä ËÈÊ äÇã ÏÑ ÓÇíÊ ÇÓÊ.

  ÔÑæÚ áí

  ÔÑÍ ÏÑ ãÊä ÊÕæíÑí

  ÔÑÍ ÏÑ ãÊä ÊÕæíÑí

  ˜ÔæÑåÇí ÌåÇä

  ˜ÔæÑåÇí ÌåÇä

  ÝÇá ÍÇÝÙ

  ÝÇá ÍÇÝÙ

  ÇæÞÇÊ ÔÑÚí

  ÇæÞÇÊ ÔÑÚí

  æÇŽå íÔäåÇÏí

  ÈÑÇí æÇŽå åÇí ÈÇä˜ åÇí ÌÏæá íÇÈ ãÚäí ÌÏíÏ íÔäåÇÏ ÏåíÏ æ íÇ ÇÑ ˜áãå íÇ ÚÈÇÑÊí ˜å ÏÑ ÈÇä˜ ÇØáÇÚÇÊí ÌÏæá íÇÈ äÈæÏ æÇŽå ÌÏíÏ ÈÑÇíãÇä ÈÝÑÓÊíÏ ÊÇ Ó ÇÒ ÈÑÑÓí Èå äÇã ÎæÏÊÇä ÏÑ ÈÇä˜ ÇÖÇÝå ÔæÏ.

  íÔäåÇÏ ÈÏíä

  æÈáǐ ÌÏæáíÇÈ

  ÏÑ æÈáǐ ÌÏæá íÇÈ åÑ ÑæÒ ÇÒ ÂÎÑíä ãØÇáÈ ÏÇäÓÊäí åÇ¡ ÓáÇãÊ¡ ãÚãÇ æ ÊÓÊ åæÔ¡ ä˜ÇÊ ÌÏæáí ¡ ÝÑåä æ åäÑ ¡ ÒäϐíäÇãå ¡ ãäÇÓÈÊ åÇ¡ ÊÇÑíÎí ¡ ÍÞæÞí ¡ ÓѐÑãí¡ æäǐæä¡ ãÐåÈí æ .... ÈÇÎÈÑ ÔæíÏ.

  ÈÑæÒ ÈÇÔíÏ

  æÇŽå ÏÑÎæÇÓÊí

  ÇÑ ˜áãå ãæÑÏ äÙÑ ÎæÏ ÑÇ ÏÑ ÌÏæáíÇÈ ÌÓÊÌæ ˜ÑÏíÏ æ ÂäÑÇ äíÇÝÊíÏ ¡ äÑÇä äÈÇÔíÏ ÈÇ ˜áí˜ Ñæí ÞÓãÊ æÇŽå ÏÑÎæÇÓÊí ¡ ˜áãå íÇ ÚÈÇÑÊ ÎæÏ ÑÇ æÇÑÏ ˜äíÏ ÊÇ ˜ÇÑÔäÇÓÇä ÌÏæáíÇÈ ãÚäí Âä ÑÇ ÏÑ ÇÓÑÚ æÞÊ ÈÑÇíÊÇä íÏÇ æ Èå ÈÇä˜ ÌÏæáíÇÈ ÇÖÇÝå ˜ääÏ.

  ÏÑÎæÇÓÊ ãÚäí

  ÂÈ æ åæÇ

  ÂÈ æ åæÇ

  ÊÈÏíá ÊÇÑíÎ

  ÊÈÏíá ÊÇÑíÎ

  ÊÇÑíÎ ÑæÒ

  ÊÇÑíÎ ÑæÒ

  ÊÚÈíÑ ÎæÇÈ

  ÊÚÈíÑ ÎæÇÈ

  ÊæÆíÊÑ ÌÏæá íÇÈ

  ÊæÆíÊÑ

  ˜ÇäÇá ÊáÑÇã

  ˜ÇäÇá ÊáÑÇã

  ÇíäÓÊǐÑÇã

  ÇíäÓÊǐÑÇã

  ÑÈÇÊ ÊáÑÇã

  ÑÈÇÊ ÊáÑÇã

  ÝíÓÈæ˜ ÌÏæáíÇÈ

  ÝíÓÈæ˜

  ÏÑ ÌÏæá íÇÈ ÚáÇæå ÈÑ ÌÓÊÌæí ãÚÇäí ˜áãÇÊ æ áÛÇÊ ÝÇÑÓí Èå ÝÇÑÓí ÇÒ ãäÇÈÚ æ ãæÇÎÐ ãÚÊÈÑ æ ÝÑåä áÛÇÊ ÊÑÌãå ÝÇÑÓí Èå ÒÈÇä åÇí ÒíÑ æ ÒÈÇä åÇí ÎÇÑÌí Èå ÝÇÑÓí äíÒ ÂãÏå ÇÓÊ ˜ÇÝí ÇÓÊ ˜áãå ãæÑÏ äÙÑ ÇÒ í˜í ÇÒ ÒÈÇä åÇí ÎÇÑÌí ÒíÑ ÑÇ ÏÑ ÞÓãÊ ÌÓÊÌæ Óэ ˜äíÏ íÇ ˜áãå ÝÇÑÓí ÑÇ Èå ÒÈÇä ãæÑÏ äÙÑ ÈíÇÈíÏ.

  ÇäáíÓí Èå ÝÇÑÓí

  ÇÕØáÇÍÇÊ ÇäáíÓí Èå ÝÇÑÓí

  ãÎÝÝ ÇÕØáÇÍÇÊ ÇäáíÓí

  Êјí Èå ÝÇÑÓí ÚÑÈí Èå ÝÇÑÓí ÝÇÑÓí Èå ÇäáíÓí ÝÇÑÓí Èå ÚÑÈí

  ÝÇÑÓí Èå Êјí ÇÓÊÇäÈæáí

  ÝÇÑÓí Èå ÇíÊÇáíÇíí ÝÇÑÓí Èå ÂáãÇäí ÝäáÇäÏí Èå ÝÇÑÓí ÝÑÇäÓæí Èå ÝÇÑÓí ÂáãÇäí Èå ÝÇÑÓí ÇíÊÇáíÇíí Èå ÝÇÑÓí ÇӁÇäíÇíí Èå ÝÇÑÓí ÓæÆÏí Èå ÝÇÑÓí

  «ÖÑÈ ÇáãËá» ÏÑ ÇÕØáÇÍ Èå ãÚäÇí ãËá ÒÏä ÇÓÊ. åÑ ÒÈÇäí ÖÑÈ ÇáãËá åÇí ÎÇÕ ÎæÏ ÑÇ ÏÇÑÏ. ÖÑÈ ÇáãËá åÇ ÏÑ Øæá ÓÇáíÇä ÈÇ ÒÈÇä ãÈÏÇ ÑÔÏ ˜ÑÏå ÇäÏ æ ÏÑ ÍÇÝÙå åÇ ÈÇÞí ãÇäÏå ÇäÏ. Çåí í˜ ÖÑÈ ÇáãËá ãí ÊæÇäÏ ÇÒ ÊæÖíÍÇÊ ÒíÇÏ ˜å ÔÇãá Èå ˜ÇÑ ÈÑÏä áÛÇÊ æ ÌãáÇÊ ãÊÚÏÏí ÈÇÔÏ ÌáæíÑí ˜äÏ.

  ÊÝÇæÊ ãÇÈíä «ÖÑȝÇáãËá» æ «ÇÕØáÇÍÇÊ ÖÑȝÇáãËáí» ÏÑ Ô˜á¡ ÓÇÎÊÇÑ æ Úã᝘ÑÏ ÂäåÇÓÊ. ÚÏå Çí «ÖÑÈ ÇáãËá» ÑÇ ãÚÇÏá «ÇãËÇá æ ͘㻠ÏÇäÓÊå ÇäÏ. ÇãËÇá æ ͘ã ÌãáåÇí ÇÓÊ ˜Çãá ÈÇ ÓÇÎÊãÇäí ÇÓÊæÇÑ ÈÑ Çíå æ ÇÓÇÓí ÛíÑÞÇÈá ÊÛííÑ¡ ãÇääÏ:

  ÊÈ ÊäÏ ÒæÏ Èå ÚÑÞ ãíÔíäå!

  åјå ÈÇãÔ ÈíÔ¡ ÈÑÝÔ ÈíÔÊÑ!

  ÎæÇÓÊä ÊæÇäÓÊä ÇÓÊ!

  ÂÏã ÈíÓæÇÏ ˜æÑ ÇÓÊ!

  Óå Ó˜å ÝÑæÔí!

  ÇÕØáÇÍÇÊ ÖÑȝÇáãËáí¡ ÈÑÎáÇÝ ÇãËÇá æ ͘㡠ÚÈÇÑÇÊí ãÕØáÍ æ Úãæãí åÓÊäÏ ˜å ÇÈÊÏÇ ÈÇíÏ ÏÑ ÌãáåÇí ÌÇíÒíä ÔæäÏ ÊÇ ÚÈÇÑÊí ˜Çãá ÍÇÕá ÂíÏ. Çíä ÚÈÇÑÊ ˜Çãá äíÒ ÈÑÍÓÈ ÞíÏ ÒãÇä¡ ÝÇÚá æ ãÝÚæá ãÊÛíÑ ÇÓÊ¡ ãÇääÏ:

  منبع مطلب : www.jadvalyab.ir

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 3 ماه قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید