این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  پیشگویی شاه نعمت الله ولی در مورد سقوط جمهوری اسلامی

  بختیاری

  خانم /آقای مدیرچرانظرمنوحذف کردی؟😔شمایه باردیگه بخون بقیه رو ..کسی ک مطلب میذاره باید تحمل شنیدن نظرات مخالف وموافق رو داشته باشه.

  پیشگویی شاه نعمت الله ولی در مورد سقوط جمهوری اسلامی را از سایت نکس اسکرین دریافت کنید.

  متن کامل پیش گویی‌های شاه نعمت الله ولی، درباره آینده ایران / پیش گویی های تکان دهنده در عصر حافظ!

  شاه نعمت الله ولی، از عرفای قرن هشتم و معاصرحافظ شیرازی بوده و ۹۵ سال عمر کرده است و مزار او در ماهان کرمان واقع است و شهید مطهری در جلد ۱۴ مجموعه آثار خود او را از معاریف و مشاهیر عرفا خوانده اند

  خبرفوری سرگرمی طنز‌و‌سرگرمی

  ۶ فروردین ۱۳۹۹ ۲۰:۴۴

  متن کامل پیش گویی‌های شاه نعمت الله ولی، درباره آینده ایران / پیش گویی های تکان دهنده در عصر حافظ!

  شاه نعمت الله ولی، از عرفای قرن هشتم و معاصرحافظ شیرازی بوده و ۹۵ سال عمر کرده است و مزار او در ماهان کرمان واقع است و شهید مطهری در جلد ۱۴ مجموعه آثار خود او را از معاریف و مشاهیر عرفا خوانده اند

  کدخبر: 1769498 ت ت

  از باب مقدمه می‌گویم که شاه نعمت الله ولی، از عرفای قرن هشتم و معاصرحافظ شیراز ی بوده و ۹۵ سال عمر کرده است و مزار او در ماهان کرمان واقع است و شهید مطهری در جلد ۱۴ مجموعه آثار خود؛ صفحه ۵۷۷ او را اجمالاً توثیق کرده و او را از معاریف و مشاهیر عرفا خوانده اند که نسب به علی (ع) می‌برد. پیش بینی‌های او شامل وقایع دوران صفویه و بعد از آن می‌شود و اهمیت آن از این جهت است که صفویه، قرن‌ها پس از مرگ او به قدرت رسیده اند.

  قــدرت کردگــار می‌بـینــم حالــت روزگــار می‌بـینــم

  ازنجوم این سخن نمی‌گویم بلکـه از کردگــار می‌بینــم

  از سلاطیــن گــردش دوران یک به یک را سوار می‌بینم

  هر یکی را به مثل ذره نــــور پرتــوی آشکــار می‌بـینــم

  از بـزرگـی و رفعـت ایشــان صفــوی برقرار می‌بینـــم

  ……………………..

  آخــر پادشاهـــی صفــــوی یک حسینی*به کار می‌بینم

  *آخرین پادشاه صفوی، شاه سلطان حسین؛ شاهی فاسد و ستمگر بوده است.

  نادری در جهان شــود پیــدا قامتــش استــوار می‌بینــــم

  آخــر عهــد نـوجــــوانی او قتــــل او آشکـــار می‌بینـــم

  شهر تبریز را چو کوفه کنند شهــرطهــران* قرار می‌بینم

  * اشاره به انتقال پایتخت به تهران .

  بعد از آن دیگـری فنا گردد شـاه دیگـر به کـــارمی بینم

  که محمـد* به نـام او باشــــد تیـــغ او آبــدار می‌بــینـــم

  * بنابر ویژگی‌هایی که از او می‌گوید، مرادش احتمالاً محمد شاه قاجار است نه، آغا محمدخان قاجار.

  چــارده ســال پادشاهـــی او دولتــش کامکــار می‌بینــم

  سال کز مرغ می‌شـود پیــدا مــرگ او آشکــار می‌بینـم

  ……………………..

  ناصر الدین به نصـرت دوران چـارده هشـت سال*می بینــم

  * عدد مزبور با هیچ یک از ارقام تاریخی در مورد ناصرالدین شاه تناسبی ندارد و نزدیک‌تر آن است که بگوییم مربوط به سن او در هنگام تاجگذاری باشد که البته این هم دقیق نیست، زیرا مجموع هشت و چهار، ۲۲ است حال آن که وی در ۱۸ سالگی به قدرت رسیده است.

  اما اگر عبارت را "چهار ده، هشت سال" بگیریم جور در میاید. یعنی ۴*۱۰=۴۰ و ۸ سال= ۴۸ سال (طول سلطنت ناصرالدین شاه)

  ……………………..

  از شهنشــاه ناصـر الدین شـاه شیــونــی بیــم دار*می بینــم

  * اشاره به ترور ناصرالدین شاه.

  روز جمعـــه ز. شهر ذیقعــده تن او در مـــــزار می‌بــینـم

  بعد از آن شه مظفــر الدین را شاهیِــش ناگــوار می‌بینــم

  چـارشنبـه ز. شهـر ذیقعـــــده* مــرگ او آشکــار می‌بینـم

  * مرگ هر دو ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه در ذیقعده واقع شده است بنابراین پیش بینی او در این باره دقیق می‌باشد.

  از الــف تا بـه دال می‌گویـم شاه و شاهــی فکارمی بینـم*

  * اشاره به نهضت مشروطیت ایران و تهدید پایه‌های سلطنت قاجاریه است.

  درخراسان ومصروشام وعراق فتنــه و کـــارزار می‌بینـــم

  جنگ وآشوب و فتنه‌ی بسیار در یمیــن و یســار*می بینـم

  * آغاز جنگ جهانی اول، مصادف با، آخرین روز‌های عمر مشروطیت ایران.

  غــارت و قتــل لشکــر بسیـار در میــان و کنــار می‌بـینـم

  شه چو بیرون رود ز. جاگاهش* شاه دیگــر** بکارمی بـینـم

  * مراد، احمد شاه قاجار است، جالب آنکه به خروج او از کشور اشاره می‌کند و نه مرگ او.

  ** مراد، رضا شاه است.

  چون فریدون به تخـت بنشینـد نوکرانـش قطـــار می‌بینــم

  متصف بر صفات سلطان است لیک من گرگ وار می‌بینــــم

  دائـم اسبـش به زیر زیـن طــلا کمتـر آن را سـوار می‌بینـــــم

  عدل و انصـاف در زمانـه‌ی او همچــو هیمـه به نـار می‌بینــم

  علمــــــای زمــان او دائــــــم همــه را تـــــار ومــارمی بینــم*

  * تقابل دولت با دین و روحانیت، هیچ گاه در تاریخ ایران، به اندازه‌ی دوران حکومت رضا شاه نبوده است. او کوشش کرد تا لباس روحانیت را از بین برده و به کلی سازمان روحانیت را فرو بپاشد.

  هست فصل حجاب در عهدش فصــل را بــی اعتبــارمی بینم*

  * مهم‌ترین اقدام ضد دینی رضاشاه، کشف حجاب زنان بود.

  جنگ سختی شود تمــام جهان* کوه و صحــرا فکــار می‌بینـم

  * اشاره به آغاز جنگ جهانی دوم.

  کــــار و بـــار زمانــه وارونـــه قحط و هم ننگ وعار*می بینم

  * اشاره به نابسامانی شدید اقتصادی در ایران و گسترش قحطی، همچنین اشغال کشور توسط متفقین و خیانت رجال سیاسی، در همکاری با بیگانگان.

  چون دو ده سال*پادشاهـی کرد شهیــش بـــرکنــار**می بـینــم

  * البته رضاشاه، بیست سال پادشاهی نکرده، اما عملاً از سوم اسفند ۱۲۹۹ تا شهریور ۱۳۲۰، قدرت را در اختیار داشته است.

  ** اشاره به برکناری و تبعید رضاشاه.

  پسرش چــون به تخت بنشینـــد بوالعجــــب روزگــار می‌بینم

  نوجوانــی به ســان ســرو بلنــد رستمــش بنـده وار می‌بینــم

  در امور شهــی است بی تدبیـــر لیکنــش بخت یــــار*می بینـم

  * خود محمدرضا پهلوی نیز معتقد بود که در کار پایداری سلطنتش، علیرغم حوادث سهمگین که می‌توانست طومار حکومت او را در هم بپیچد، همواره بخت یار او بوده تا جایی که مدعی بود که خداوند حامی اوست.

  بس فرومـــایگـــان بـی حاصـل حامـــل کـار و بــار می‌بینـــم

  مذهب و دین ضعیـف می‌یابــم مُبتــدع* افتخــــارمی بــینـم

  * بدعت گزاری در دین .

  ظلم پنهــــان، خیانــت و تزویــر بر اعاظـــم شعــــــار می‌بینـم

  ظلمــت ظلــم ظــالمــان دیــــار بی حــد و بی شمــار می‌بینــم

  ماه را رو سیـــــــــاه می‌یابــــم مهــــــر را دل فکـــار می‌بینــم

  منبع : www.khabarfoori.com

  پیشگویی شاه نعمت الله ولی در مورد سقوط جمهوری اسلامی

  پیشگویی شاه نعمت الله ولی در مورد سقوط جمهوری اسلامی دندنها موسيقى وأغاني MP3.

  پیشگویی شاه نعمت الله ولی در مورد سقوط جمهوری اسلامی

  پیشگویی شاه نعمت الله ولی درباره جمهوری اسلامی

  Benny Hinn about Iran پیشگویی و دعای بنی هین درباره ایران و سقوط جمهوری نا پاک اسلامی 98

  benny hinn پیشگویی دیگر از بنهین درباره سقوط جمهوری اسلامی و فعالیت کلیسا در ایران

  سقوط جمهوری اسلامی اجتناب ناپذیر است

  آقا میری: سقوط جمهوری اسلامی نزدیک است گند زدیم به زندگی مردم

  پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

  ری استارت قسمت 39 - پیشگویی شاه نعمت الله ولی

  شاه ایران پیشگویی شاه نعمت الله ولی ماهان IRAN

  جمهوری اسلامی و سازمان ملل

  پیرزاده: باید فشار و تحریم‌ها بر مسئولان جمهوری اسلامی بیشتر شود

  برنامه آخرهفته - خزعلی: کاش انقلاب نمی کردیم! - ادامه کارزار فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی

  خدودك هاتبقي لون الورد الاحمر ،،مش هتشتري مورد خدود وشفايف تاني ب 3ج هتعملي مورد طبيعي 100%/(تنت)

  شاه نعمت الله ولی - بخش دوم

  پیشگوییهای شاه نعمت الله ولی قدیمی

  سید نورالدین شاه نعمت الله ولی حلبی ماهانی - بخش سوم

  جواب به سوال های برنامه پیشگوییهای شاه نعمت الله ولی

  شاه نعمت الله ولی ،دیدن این ویدیو به احمق ها توصیه نمیشه ،فرار تر از تصور

  مشهد من مسلسل ليلة سقوط غرناطة لعبد الله غيث

  مسلسل سقوط حر | Sokoot Hor Series - مسلسل سقوط حر - الحلقة الخامسة - نيللي كريم | Sookot Hor - Ep 05

  مسلسل سقوط حر | Sokoot Hor Series - مسلسل سقوط حر - الحلقة الرابعة - نيللي كريم | Sookot Hor - Ep 04

  مسلسل سقوط حر | Sokoot Hor Series - مسلسل سقوط حر - الحلقة الأولى - نيللي كريم | Sookot Hor - Ep 01

  مسلسل سقوط حر | Sokoot Hor Series - مسلسل سقوط حر - الحلقة السادسة - نيللي كريم | Sookot Hor - Ep 06

  مسلسل سقوط حر | Sokoot Hor Series - مسلسل سقوط حر - الحلقة العشرون | Sookot Hor - Ep 20

  مسلسل سقوط حر | Sokoot Hor Series - مسلسل سقوط حر - الحلقة السابعة عشر | Sookot Hor - Ep 17

  مسلسل سقوط حر | Sokoot Hor Series - مسلسل سقوط حر - الحلقة الثانية عشر | Sookot Hor - Ep 12

  پیشگویی عجیب یکی از عرفا راجع به اتفاقات ایران

  پیشگویی های مهم نوستراداموس برای سال 2020؛ خبر از ترور رهبر!

  پایان عمر حکومت اسلامی

  منبع : xn--mgbpa5gbg.com

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  گمنام ایران 4 روز قبل
  0

  ازقدرت برتر میخوام کاره خودش را بکنه به امید خدا

  یایه 7 روز قبل
  -1

  نمیدونم

  ناشناس 13 روز قبل
  0

  زورو

  بختیاری 28 روز قبل
  3

  خانم /آقای مدیرچرانظرمنوحذف کردی؟😔شمایه باردیگه بخون بقیه رو ..کسی ک مطلب میذاره باید تحمل شنیدن نظرات مخالف وموافق رو داشته باشه.

  ناشناس 2 ماه قبل
  -2

  درود

  ددو 3 ماه قبل
  0

  چه میشه

  علی 3 ماه قبل
  -2

  آیا نظر شاه نعمت الله ولی در مورد سقوط ایران صحت دارد

  -1
  یاس 11 روز قبل

  میشه بگی پیشگوییش دراین باره چیه؟ هر چی میگردم همه سایتا فیلتره

  ناشناس 3 ماه قبل
  -1

  چیزی نمیدونم

  مازش 4 ماه قبل
  2

  هرچه پیش اید خوش اید مازش من گدت

  0
  جاویدهاش 2 ماه قبل

  دمت گرم رووللله

  تتلو 4 ماه قبل
  1

  عافبت

  مهدی 9 ماه قبل
  0

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید