این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  cloner

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  cloner را از این سایت دریافت کنید.

  App Cloner

  Welcome to the official home page of App Cloner. App Cloner lets you create & install multiple copies of Android apps. App Cloner is the only multi-account app that creates true, independent, installable clones. Follow @AppCloner on Twitter https://twitter.com/AppCloner to get notified about new features and updates. Visit the App Cloner Blog at https://appcloner.blog to learn more about App Cloner and find tutorials on many features. DESCRIPTION Please read about the incompatibilities below. You can get in touch by email [email protected] or Telegram @AppListo. We're happy to provide support and answer your questions. Cloned apps run in parallel and work independently from their original apps. They will not receive automatic updates so you can keep and run a stable version alongside the original app. App cloning can be useful to simultaneously use multiple logins in apps such as Facebook, Instagram or Twitter but the real fun starts by messing around with an app. App Cloner offers a multitude of modding options to tweak the new app copy. You can change the app name and icon. You can remove permissions or allow a cloned app to be installed on the SD-card. You can disable auto-start and wake locks or enable immersive mode. App Cloner can extend a cloned app to add functionality such as password protection, incognito mode, hiding the Android ID or spoofing locations. You can also force the app to consume data over Wi-Fi only. There are over 200 app customization options and each update will add more. PREMIUM VERSION FEATURES The free version of App Cloner allows basic cloning. The premium subscription supports 20 clones and hundreds of premium modding options. The purchase is valid for a full year and does not get renewed automatically. Add-ons and donations are lifetime. You may donate to support the development of App Cloner and unlock unlimited clones. Certain options and features are linked to donations. Premium subscription features & options: • Clone premium apps (Instagram, Messenger, Gmail, YouTube, Fake GPS apps, Bukalapak, VK, Parallel Space, etc.) • Create multiple app clones & use batch cloning • Save / backup cloned apps • Replace launcher icons Identity & tracking options: • Change or hide Android ID, IMEI / IMSI, Wi-Fi & Bluetooth MAC • Change Google Service Framework (GSF) ID, Google / Amazon Advertising ID & Facebook Attribution ID • Change WebView User-Agent • Hide Wi-Fi info, GPU info, hide SIM & operator info • Randomize build props to prevent device fingerprinting Privacy options: • Password-protect apps, including Stealth mode • Fake calculator app • Disable access to accounts, contacts, calendar, call log & clipboard • Exclude app from recents • Incognito mode for apps, incognito keyboard • Remove permissions & disable permission prompts • Spoof GPS location • Hide mock location • Fake time zone • Disable sensors access, fake environment sensors • Disable accessibility access • Prevent screenshots • In-app floating keyboard • Disable auto-fill & clipboard access • Exit app on screen off, 'sneeze' to exit • Hide root & presence of other apps • Disable Logcat logging • Disable share actions • Disable device admins & accessbility services • Change Knox Warranty Bit Display options: • Change status, navigation and toolbar colors • Invert colors / dark mode • Allow dark mode (Android 10) • Change the rotation lock • Modify views & replace text on screen • Change the app display size, language & default font • Keep screen on, immersive mode • Floating apps & free-form windows • Multi-window & picture-in-picture support • Flip screen / HUD mode • Hide notch & use larger aspect ratios • In-app live chat • WebView text zoom • Zoomable image views • Blur image views • Allow screenshots, text selection & share image views • Long-press to copy text or enable views • Reveal password fields • Skip dialogs • Add splash screen & welcome message • Always allow copy & paste • Screen saver • RTL (right-to-left) support • Color filter • Change or disable activity transitions Media options: • Mute or set volume on start • Mute while app in foreground or for text on screen • Prevent app from changing volume • Start sound • Disable cameras & mic • Disable audio focus (allow playing audio / video alongside other apps) • Disable Chromecast button • Show on secondary display • Volume rocker locker & indicator • Disable haptic feedback • Audio playback capture • Preferred camera app for Android 11 Navigation options: • Floating Back button • Confirm app exit • Minimize on Back • Shake to exit app • Swipe to go back • Long-press Back & fingerprint sensor actions • Long-press Back for options menu • Fingerprint sensor & volume key actions • Kiosk mode • Reprogram volume keys • Popup blocker • Activity monitor & Block activities Storage options: • Install app to SD-card • Disable photo & media access • Redirect external storage • Prevent app backup • Prompt to keep app data on uninstall • Bundle SD-card directories or exported app data • Bundle original app • Clear cache on app exit • Securely delete files & directories on app exit Launching options: • Remove widgets & launcher icon • Add internal activities as launcher icons • Disable auto-start • Make app persistent • Disable background services • Disable app defaults • Start app via secret dialer code or outgoing call • Quick settings tile • Disable wake locks, modify job scheduling • Fake battery level • Request to ignore battery optimizations • Make home, camera or assist app • Start other app • Start / exit app for S-pen, headphone or power events • Disable screen on / off events • Start app when external storage is mounted • Launch app with NFC tag Networking options: • Disable all networking • Disable / enable networking manually via notification • Disable mobile data, background networking or networking when screen is off • Disable networking when not connected to VPN • Mock Wi-Fi / mobile / Ethernet connection • SOCKS proxy • Show IP info • Disable clear-text networking Notification options: • Notification filter & notification quiet time • Silence notifications & change vibration • Change notification color & lights • Snooze notifications & notification timeout • Change notification visibility & priority • Remove & replace notification icons & actions • Single notification group • Change notification text & categories • Add notification dots to app icons • Filter toasts & change toast position, duration & opacity • Show toasts as notifications • Invert toasts Game options: • Copy or bundle OBB expansion files • Key mapper • FPS monitor Android TV & Wear OS options: • Android TV launcher support • Change Android TV banner image • Joystick pointer for incompatible apps • Picture-in-picture support • Use TV version on mobile devices • Remove & make watch apps Automation options: • Set brightness on start • Do not Disturb, Wi-Fi, Bluetooth & auto-rotate controls • Set clipboard data on start • Execute Tasker tasks • Auto-press buttons • Auto-scroller • Flashlight while app is open Developer options: • Change app version name & code • Hide developer mode • Logcat viewer • Change Target SDK version, Android version & build props • App valid from / until • Custom permissions INCOMPATIBILITIES Not all apps can be cloned! Cloned apps may crash, show errors or work incorrectly. Features that depend on the app certificate like Google logins, Google Play Services, Google Play Games, Google Drive backup or in-app purchases WILL NOT WORK! Cloning an app will change its certificate, which means the clone may not work in case the app validates the certificate, uses advanced copy-protection or reCAPTCHA. Some apps that CANNOT be cloned: • AliExpress • Dana • eBay (still works before Android 8.0) • Evernote • GCash • Grab • Kodi • Lazada • OneDrive • OVO • paytm (some users have reported issues) • Pokemon GO • Reddit • Skype for Business • Snapchat • StarMaker • TikTok • Tokopedia (login not possible) • Trello • Viber • WeChat • WhatsApp, GBWhatsApp, YoWhatsApp, etc. • Yandex Go • Most Google apps (however, Chrome, Gmail & YouTube work fine with some limitations) • Most Microsoft apps (however, Skype & LinkedIn work fine) Use Report app issue to report a problem with a cloned app. To install clones you need grant App Cloner the Install unknown apps permission or enable Settings > Security > Unknown sources. If the Install button is disabled or doesn't click, you must temporarily disable overlay apps such as chat heads, blue light filters or floating widgets. You can enable the App Cloner Install Service to fully automate app installations (see App Cloner Settings). Anti-virus apps may show warnings for cloned apps. These warnings are false positives and can be ignored. They are caused by the unofficial certificate used to sign cloned APKs. All donations (except Ultra) require the premium version. Larger donations do NOT include smaller donations. App Cloner purchases and donations need to be activated via the internet and may be used on up to 5 personal devices. If you no longer use a device you can disable it yourself via Purchases > Manage devices (you can disable one device per month and purchase / donation). App Cloner and generated clones may not be compatible with Android emulators, x86 Android devices, rooted Android devices, devices running EdXposed and / or devices with custom ROMs. All product and brand names mentioned above are property of their respective owners. App Cloner and the App Cloner logo are registered trademarks.

  App Cloner

  AppListo English

  Welcome to the official home page of App Cloner.

  The main App Cloner app is no longer available on the Play Store. Please see this article for more info.

  App Cloner lets you create & install multiple copies of Android apps.

  App Cloner is the only multi-account app that creates true, independent, installable clones.

  Follow @AppCloner on Twitter to get notified about new features and updates.

  Visit the App Cloner Blog at https://appcloner.blog to learn more about App Cloner and find tutorials on many features.

  Download App Cloner 2.15

  Download from Google Drive or Dropbox.

  Download from apkmirror.com.

  To install the App Cloner APK outside of Google Play you need to enable unknown sources. If the downloaded App Cloner APK file opens with App Cloner rather than the Android package installer, you need to use the Android application manager to clear the defaults of App Cloner and retry the download again.

  WHAT'S NEW IN 2.15.0

  • Support for generating Android 13 themed icons (https://bit.ly/3S4SG4w)

  • Identity & tracking option 'Randomize device uptime' (https://bit.ly/3wZqMiw)

  • Filter devices database for 'Randomize build props' option (https://bit.ly/3BRrnWB)

  • Location spoofing with custom favorite locations (https://bit.ly/3wMWOhu)

  • Compatibility mode for the 'Spoof location' option (https://bit.ly/3KaklhP)

  • Persistent notification for 'New identity' option (https://bit.ly/3QtkEpy)

  • Networking option 'User-Agent workaround' (https://bit.ly/3zWjJsN)

  • Exit warning for 'Exit timer' option (https://bit.ly/3zM1kyP)

  • Developer option 'Custom build props' (https://bit.ly/3bgMNSg)

  • Cloning option 'Change app references' (https://bit.ly/3wRpCFt)

  • Improved option 'Prevent floating pop-ups' (https://bit.ly/3qffNxj)

  • Improved various automation options (https://bit.ly/3AY5Aue)

  • Display option 'Hide views' (https://bit.ly/3qn9jNi)

  • Tap & double-tap support for enabling views (https://bit.ly/3x5qnuJ)

  • Double-tap support to copy text from text views (https://bit.ly/3D6dPr2)

  • Option to disable the code editor syntax highlighting (https://bit.ly/3TzieIC)

  • Developer option 'Hex patcher' allows patching by position (https://bit.ly/3RADZWL)

  • 'Manage devices' allows disabling a device across all purchases & donations (https://bit.ly/3PcLJfX)

  • UI for managing blocked notifications (https://bit.ly/3qzxyaM)

  • XML code reformatting (https://bit.ly/3B6cv4z)

  • Ultra+ donation level (https://bit.ly/3QeL3HD)

  • Bugs fixes

  Google Play Store purchases are possible in App Cloner via a separate app App Cloner Premium & Add-ons. Make sure to keep this app installed alongside App Cloner. App Cloner will merge existing Google purchases with new purchases from the Premium & Add-ons app.

  If existing Google purchases are not recognized it probably means you have multiple Google accounts and Google Play selects the wrong account to validate the purchase. Unfortunately, Google Play does not report purchases across multiple Google accounts and doesn't allow apps to select a specific account. Make sure the Google account used for the purchase is the first (primary) or only Google account. To check which account was used for a purchase visit https://pay.google.com. Restarting the device may also help as it clears the Play Store cache. Otherwise please uninstall and reinstall App Cloner. Another way is to use the web version of Google Play and install the companion app to your phone while logged into the correct Google account.

  DESCRIPTION

  Please read about the incompatibilities below. You can get in touch by email [email protected] or Telegram @AppListo. We're happy to provide support and answer your questions.

  Cloned apps run in parallel and work independently from their original apps. They will not receive automatic updates so you can keep and run a stable version alongside the original app.

  App cloning can be useful to simultaneously use multiple logins in apps such as Facebook, Instagram or Twitter but the real fun starts by messing around with an app. App Cloner offers a multitude of modding options to tweak the new app copy.

  You can change the app name and icon. You can remove permissions or allow a cloned app to be installed on the SD-card. You can disable auto-start and wake locks or enable immersive mode.

  App Cloner can extend a cloned app to add functionality such as password protection, incognito mode, hiding the Android ID or spoofing locations. You can also force the app to consume data over Wi-Fi only. There are over 200 app customization options and each update will add more.

  PREMIUM VERSION FEATURES

  The free version of App Cloner allows basic cloning. The premium subscription supports 20 clones and hundreds of premium modding options. The purchase is valid for a full year and does not get renewed automatically. Add-ons and donations are lifetime.

  You may donate to support the development of App Cloner and unlock unlimited clones. Certain options and features are linked to donations.

  منبع مطلب : appcloner.app

  App Cloner 2.15.0

  App Cloner برنامه ای حرفه ای و کاربردی در زمینه نصب نسخه های متعدد از یک اپلیکیشن بر روی یک دستگاه بوده که توسط AppListo برای اندروید.

  افزودن به علاقه مندی

  دانلودباکس دانلود امروز آخرین آپدیت 6 روز پیش نسخه نهایی 2.15.0 اندروید مورد نیاز 4.1 دیدگاه 1,357 عدد دسته بندی ها ابزارها

  بازی اندروید

  برنامه اندروید

  آرامش و تمرکز آفیس آموزش زبان آموزشی + درسی

  آنتی ویروس + فایروال

  آیکون پک ابزارها اشتراک گذاری فایل اینترنت و شبکه بارکدخوان - Scanner برنامه های پیشنهادی بهینه ساز پرورش اندام پزشکی و سلامت

  پشتیبان گیری و بازیابی

  تقویم و یادآور تم - theme تماس، مخاطب و SMS دوربین دیکشنری

  رادیو موزیک و تلویزیون

  ساخت استیکر و آواتار

  ساعت زنگدار سرگرمی صفحه کلید ضبط صدا ضبط صفحه نمایش فارسی

  قفل کننده + مخفی ساز

  کاربردی کتاب خوان لاک اسکرین لانچر و شخصی سازی

  ماشین حساب+تبدیل واحد

  مبدل ویدئو و عکس مدیریت ایمیل مدیریت دانلود مدیریت رمز عبور مدیریت فایل مدیریتی مذهبی مرورگر وب مسنجر موزیک پلیر موقعیت یاب و GPS همراه بانک والپیپر وضعیت آب و هوا ویجت ویدئو پلیر ویرایش عکس ویرایش موزیک ویرایش ویدئو یادداشت برداری

  حسابداری موج

  بازی سلاطین

  خدمات اینستاگرام

  App Cloner 2.15.0 – نصب نسخه های متعدد از یک اپلیکیشن در اندروید + مود

  App Cloner v2.15.0 – اپلیکیشن عالی اپ کلونر برای نصب چند نسخه متعدد از یک برنامه بر روی اندروید نسخه پریمیوم با در دسترس بودن تمامی ویژگی ها و قابلیت ها به ارزش 450 دلارApp Cloner – اپ کلونر برنامه ای حرفه ای و کاربردی در زمینه نصب نسخه های متعدد از یک اپلیکیشن بر روی یک دستگاه بوده که توسط AppListo برای اندروید منتشر شده است و امروز قصد داریم که نسخه آنلاک شده آن را در فارسروید در اختیار کاربران عزیز و همیشگی قرار دهیم. حتما تاکنون مشاهده کرده اید که برخی از دوستان شما از یک اپلیکیشن چند نسخه متعدد و یکسان را نصب کرده و از هر کدام به صورت مجزا و همزمان استفاده می کنند، در اصطلاح نصب چند نسخه متعدد از یک برنامه کلون کردن نام دارد که اپلیکیشن های متعددی نیز تاکنون در این زمینه منتشر شده است و ما نیز ده ها مورد از بهترین های آن ها را معرفی نموده ایم، در این میان می توان برنامه اپ کلونر را کامل ترین اپلیکیشن در این زمینه دانست! به کمک آپ کلونر می توانید به راحتی برنامه مورد نیاز خود را انتخاب کرده و چند نسخه متعدد از آن را بر روی دستگاه هوشمند اندرویدی خود نصب کنید! همه چیز در اختیار شماست ؛ زیرا علاوه بر ایجاد نسخه های متعدد، تنظیمات دسترسی این نسخه های ایجاد شده نیز در اختیارتان قرار داده می شود ؛ به عنوان مثال می توانید برخی از دسترسی ها را تغییر دهید و یا دسترسی هایی مانند دسترسی به گالری، دسترسی به پیام ها و .. را محدود کنید! تنها لازم به ذکر است که نسخه کلون شده برخی از برنامه ها ممکن است نصب نشوند زیرا برنامه ایجاد شده یک نسخه جدید محسوب می شود و دارای دسترسی های مختلفی است که برخی از آن ها با پلی استور و یا امنیت دستگاه مغایرت دارند!برخی از توانایی ها و امکانات برنامه App Cloner اندروید :

  ایجاد نسخه کلون از برنامه ها با یک کلیک

  توانایی تغییر آیکون برنامه ها در نسخه کلون شده

  ذخیره و به اشتراک گذاری نسخه کلون شده اپلیکیشن ها

  حذف آیکون لانچر یا ویجت ها

  جلوگیری و یا اجازه پشتیبان گیری از برنامه ها

  غیر فعال کردن برنامه های پیش فرض

  غیر فعال کردن برنامه های استارت آپ

  قفل چرخش

  استفاده از نقشه های گوگل در برنامه های کلون شده

  تغییر زبان پیش فرض برنامه ها

  پاک کردن کش برنامه ها در هنگام خروج

  امکان حذف لایسنس برنامه ها و بازیها

  امکان حذف دسترسی های یک برنامه

  امکان ایجاد کلون از برنامه ها تا 5000 بار!

  دارا بودن قابلیت نصب برنامه های چند تکه و اسپلیتی

  امکان تغییر نام برنامه ها و پکیج آن ها به همراه لوگو

  امکان تغییر پیش نیاز بازی ها و برنامه ها

  تعریف پروکسی در قلب برنامه برای استفاده بدون تحریم و فیلتر

  تغییر آدرس مک و آی پی برنامه ها

  امکان تغییر رنگ بخش های مختلف برنامه ها

  امکان ادغام فایل نصبی و دیتای برنامه ها

  با اپلیکیشن App Cloner – اپ کلونر می توانید برنامه های Amazon Kindle، DropBox، eBay، Facebook، Facebook Lite، Firefox، Flickr، Flipboard، Instagram، LINE، Netflix، Opera, Opera Mini، Outlook، Pinterest، Skype، Spotify، SwiftKey Keyboard، Telegram، Threema، Tumblr، Twitter، WordPress و Yahoo Mail را بدون مشکل کلون کرده و از آن ها بدون مشکل بهره ببرید ؛ این برنامه ها توسط تیم توسعه دهنده برنامه در لیست برنامه های تست شده قرار دارد اما یک سری از برنامه ها را نیز لیست کرده که امکان ایجاد کلون از آن ها وجود ندارد و ان لیست عبارتند از BBM, Chrome, Evernote, OneDrive, Snapchat, Skype for Business, Trello, Viber, WeChat و YouTube. برنامه معرفی شده، با پرداخت درون شبکه و به صورت رایگان در مارکت پلی استور منتشر شده است و توانسته امتیاز 4.0 را از 5.0 دریافت کند که هم اکنون می توانید جدید ترین نسخه پریمیوم آن را بدون نیاز به هیچ گونه پرداخت درون شبکه از فارسروید دریافت نمایید.

  منبع مطلب : www.farsroid.com

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 3 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید