این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  iran vs usa

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  iran vs usa را از این سایت دریافت کنید.

  Form and head to head stats Iran vs USA

  FIFA World Cup match Iran vs USA 29.11.2022. Preview and stats followed by live commentary, video highlights and match report.

  Form and head to head stats Iran vs USA

  if ((/iPad|iPhone|iPod/).test(navigator.userAgent)) {

  var headNode = document.getElementsByTagName("head")[0];

  var sbNode = document.createElement('meta');

  sbNode.name = 'apple-itunes-app';

  sbNode.content = 'app-id=500102120';

  headNode.appendChild(sbNode);

  !function(){window.isModernBrowser=!1;var t=["js","is-legacy"];("visibilityState"in document||window.CSS&&window.CSS.supports)&&(window.isModernBrowser=!0,t=["js","is-modern"]),document.documentElement.className=t.join(" ")}(),function(){window.sdc=window.sdc||{},window.sdc.checkConsent=function(t,e){if(null!==t)if(t.dataset.consent&&"true"===t.dataset.consent.toString())e();else{var n=new MutationObserver(function(t,n){for(var o in t)o=t[o],"attributes"===o.type&&"data-consent"===o.attributeName&&"true"===o.target.dataset.consent.toString()&&o.target.attributes.getNamedItem(o.attributeName).value&&(e(),n.disconnect())});n.observe(t,{attributes:!0})}},window.sdc.executeConsentByElement=function(t){const e=window.sdc.consentIdMapping||{},n=t.dataset.vendorName;if(document.cookie){const o=document.cookie.split("; ").find(function(t){return t.startsWith("consents=")});if(o){const i=o.split("=")[1];if(e){const s=e.filter(function(t){return t.vendorName===n})[0];if(i.includes(":"+s.gdpId+":")&&s.active)return void(t.dataset.consent="true");t.dataset.consent="false"}}}}}(),function(){window.SKY_SPORTS=window.SKY_SPORTS||{},SKY_SPORTS.getUa=function(t){function e(e){return!!t.match(e)&&parseFloat(t.match(e)[1].replace("_","."))}var n=!1;null!==new RegExp("MSIE ([0-9]{1,}[.0-9]{0,})").exec(t)&&(n=parseFloat(RegExp.$1));var o=t.match(/iPad/),i=t.match(/iP/),s=t.match(/android/i),r=t.match(/windows phone/i),a=navigator.platform.match(/mac|win/i),c={classList:""};return r&&(c={mobile:!0,windowsphone:!0,name:"windowsphone",version:e(/os ([0-9]\.[0-9])/i)||e(/windows phone ([0-9]\.[0-9])/i)},c.classList=[c.name,c.name+c.version,"mobile"].join(" ")),n&&(c={msie:!0,name:"msie",version:n},c.classList=[c.name,c.name+c.version].join(" ")),(o||i)&&(c={ios:!0,name:o?"ipad":"iphone",mobile:!0,version:e(/os ([1-9]\_[0-9])/i)},c.classList=[c.name,c.name+c.version,c.device,"ios","ios"+c.version,"mobile"].join(" ")),s&&(c={android:!0,name:"android",mobile:!0,version:e(/android ([1-9]\.[0-9])/i)},c.classList=[c.name,c.name+c.version,"mobile"].join(" ")),a&&(c.desktop=!0,c.classList+=" desktop"),c},SKY_SPORTS.device=SKY_SPORTS.getUa(navigator.userAgent)}(),function(){function t(t){for(var e=document.cookie.split(";"),n=-1;++n

  }

  {"organizer":{"@type":"Organization","name":"Sky Sports","url":"https:\/\/skysports.com"},"performer":[{"@type":"SportsTeam","name":"Iran"},{"@type":"SportsTeam","name":"United States of America"}],"@context":"http:\/\/schema.org","@type":"SportsEvent","name":"[WC] Iran - United States of America","description":"FIFA World Cup 2022\/23","homeTeam":{"@type":"SportsTeam","name":"Iran"},"awayTeam":{"@type":"SportsTeam","name":"United States of America"},"location":{"@type":"Place","name":"Al Thumama Stadium","address":{"@type":"PostalAddress","addressLocality":"Doha","postalCode":null}},"startDate":"2022-11-29T19:00:00+00:00","endDate":"2022-11-29T21:00:00+00:00","eventStatus":"EventScheduled","eventAttendanceMode":"OfflineEventAttendanceMode","url":"https:\/\/www.skysports.com\/football\/iran-vs-united-states-of-america\/stats\/462993"}

  {"@context":"http:\/\/schema.org","@type":"Organization","name":"Sky Sports","legalName":"Sky Sports LIMITED","url":"https:\/\/www.skysports.com\/","description":"Watch the best live coverage of your favourite sports: Football, Golf, Rugby, Cricket, Tennis, F1, Boxing, plus the latest sports news, transfers and scores.","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/e0.365dm.com\/tvlogos\/channels\/Sky-Sports-Logo.png","width":172,"height":36},"foundingDate":1989,"founders":{"@type":"Person","name":"Rupert Murdoch"},"address":{"@type":"PostalAddress","streetAddress":"Grant Way","addressLocality":"Isleworth","addressRegion":"Greater London","postalCode":"TW7 5QD","addressCountry":"United Kingdom"},"contactPoint":{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer support","telephone":"[(+44) 0330 041 2639]","email":"[email protected]"},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/skysports","https:\/\/twitter.com\/skysports","https:\/\/www.instagram.com\/skysports","https:\/\/www.youtube.com\/skysports","https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Sky_Sports","https:\/\/plus.google.com\/+SoccerAMOfficial"]}

  منبع مطلب : www.skysports.com

  Iran vs. USA

  2022 FIFA World Cup Qatar™

  USMNT - Group Stage IRN VS USA

  Nov 29 2022 - 7:00PM GMT

  Al Thumama, Doha, Qatar

  منبع مطلب : www.ussoccer.com

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 8 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید